7. Súroḧ alÀ’róf

(206)

Please find a guide to the Euro-Accented transliteration system used below here.

Bismi Alllāhi alrRoḥmāni alrRoḥími

 1. ALMṢ
 2. Kitābun ùńzila ìlaika falá yakuń fie ṣodrika ḥarojuņ mminhu lituńviro bihī wavikroē lilmu-minína
 3. Attabi’úa mã ùńzila ìlaikum mmiņ rRobbikum walá tattabi’úa miń dúnihiẽ àuliyã-a: Qolílaņa mmá tavakkarúna
 4. Wakam mmiń qoryaẗin àhlaknāhá fajã-ahá ba-suná bayātana àw hum qõìlúna
 5. Famá kána da’wāhum ìv jã-ahum ba-sunã ìllã àń qólũa ìnná kunná ṿōlimína
 6. Falanasàlanna allavína ùrsila ìlaihim walanasàlanna almursalína
 7. Falanaquṣṣonna ‘alaihim bi’ilmiņ, wamá kunná gõìbína
 8. Waalwaznu yaumaìvin alḥaqqu; Famań ṫaqulat mawāzínuhū faùulãìka humu almufliḥúna
 9. Waman coffat mawāzínuhū faùulãìka allavína cosirũa àńfusahum bimá kánúa biǎyātiná yaṿlimúna
 10. Walaqod makkannākum fie alàrḍi waja’alná lakum fíhá ma’āyiṡa: Qolílaņa mmá taṡkurúna
 11. Walaqod colaqnākum ṫumma ṣowwarnākum ṫumma qulná lilmalãìkaẗi asjudúa liǍdama fasajadũa ìllã Ìblísa lam yakuņ mmina alssājidína
 12. Qóla má mana’aka àllá tasjuda ìv àmartuka, qóla ànå coiruņ mminhu colaqtanie miņ nnáriņ wacolaqtahū miń ṭín
 13. Qóla faahbiṭ minhá famá yakúnu laka àń tatakabbaro fíhá faacruj ìnnaka mina alṣṣōgirína
 14. Qóla àńṿirniẽ ìlaē yaumi yub’aṫúna
 15. Qóla ìnnaka mina almuńṿorína
 16. Qóla fabimã àgwaitanie laàq’udanna lahum ṣirōṭoka almustaqíma
 17. Ṫumma laǎtiyannahum mmiň baini àidíhim wamin colfihim wa’an àimānihim wa’ań ṡamãìlihim, walá tajidu àkṫarohum ṡākirína
 18. Qóla acruj minhá mav-úmaņa mmadḥúroņa, llamań tabi’aka minhum laàmlaànna Jahannama mińkum àjma’ína
 19. WayáǍdamu askun àńta wazaujuka alJannaẗa fakulá min ḥaiṫu ṡi-tumá walá taqrobá hāvihi alṡṡajaroẗa fatakúná mina alṿṿōlimína
 20. Fawaswasa lahumá alṡṠaiṭōnu liyubdiya lahumá má wūriya ‘anhumá miń sau-átihimá waqóla má nahākumá Robbukumá ‘an hāvihi alṡṡajaroẗi ìllã àń takúná malakaini àw takúná mina alcōlidína
 21. Waqósamahumã ìnnie lakumá lamina alnnāṣiḥína
 22. Fadallāhumá bigurúr; Falammá váqó alṡṡajaroẗa badat lahumá sau-átuhumá waṭofiqó yacṣifáni ‘alaihimá miņ waroqi alJannaẗi, wanádāhumá Robbuhumã àlam ànhakumá ‘ań tilkumá alṡṡajaroẗi waàqul llakumã ìnna alṡṠaiṭōna lakumá ‘aduwwuņ mmubín
 23. Qólá Robbaná ṿolamnã àńfusaná waìņ llam tagfir laná watarḥamná lanakúnanna mina alcōsirína
 24. Qóla ahbiṭúa ba’ḍukum liba’ḍin ‘aduwwuņ, walakum fie alàrḍi mustaqorruņ wamatā’un ìlaē ḥín
 25. Qóla fíhá taḥyauna wafíhá tamútúna waminhá tucrojúna
 26. Yābaniẽ -Ádama qod àńzalná ‘alaikum libásaņa yuwārie sau-atikum waríṡaņa, walibásu alttaqwaē vālika coir; Vālika min -áyāti Alllāhi la’allahum yavakkarúna
 27. Yābaniẽ -Ádama lá yaftinannakumu alṡṠaiṭōnu kamã àcroja àbawaikum mmina alJannaẗi yańzi’u ‘anhumá libásahumá liyuriyahumá sau-atihimã; Ìnnahū yarókum huwa waqobíluhū min ḥaiṫu lá tarounahum: Ìnná ja’alná alṡṡayāṭína àuliyã-a lillavína lá yu-minúna
 28. Waìvá fa’alúa fāḥiṡaẗań qólúa wajadná ‘alaihã -ábã-aná waAlllōhu àmaroná bihá; Qul ìnna Alllōha lá ya-muru bialfaḥṡã-i, àtaqúlúna ‘alae Alllōhi má lá ta’lamúna
 29. Qul àmaro Robbie bialqisṭi, waàqímúa wujúhakum ‘ińda kulli masjidiņ wad’úhu mucliṣína lahu alddína; Kamá badaàkum ta’údúna
 30. Faríqona hadaē wafaríqona ḥaqqo ‘alaihimu alḍḍolālaḧu; Ìnnahumu attacovúa alṡṡayāṭína àuliyã-a miń dúni Alllāhi wayaḥsabúna ànnahum mmuhtadúna
 31. Yābaniẽ -Ádama cuvúa zínatakum ‘ińda kulli masjidiņ wakulúa waaṡrobúa walá tusrifũa ìnnahū; Lá yuḥibbu almusrifína
 32. Qul man ḥarroma zínaẗa Alllōhi allatiẽ àcroja li’ibádihī waalṭṭoyyibāti mina alrrizqi; Qul hiya lillavína -ámanúa fie alḥayāuẗi aldDunyá cóliṣoẗaņ Yauma alQiyāmaḧi: Kavālika nufaṣṣilu alǎyāti liqoumiņ ya’lamúna
 33. Qul ìnnamá ḥarroma Robbiya alfawāḥiṡa má ṿoharo minhá wamá baṭona waalìṫma waalbagya bigoiri alḥaqqi waàń tuṡrikúa biAlllāhi má lam yunazzil bihī sulṭōnaņa waàń taqúlúa ‘alae Alllōhi má lá ta’lamúna
 34. Walikulli ùmmaẗin àjaluń, faìvá jã-a àjaluhum lá yasta-cirúna sá’aẗaņ walá yastaqdimúna
 35. Yābaniẽ -Ádama ìmmá ya-tiyannakum rusuluņ mmińkum yaquṣṣúna ‘alaikum -áyātie famani attaqoē waàṣlaḥa falá coufun ‘alaihim walá hum yaḥzanúna
 36. Waallavína kavvabúa biǎyātiná waastakbarúa ‘anhã ùulãìka àṣḥābu alnNári hum fíhá cōlidúna
 37. Faman àṿlamu mimmani aftaroē ‘alae Alllōhi kavibana àw kavvaba biǎyātihĩ; Ùulãìka yanáluhum naṣíbuhum mmina alkitābi, ḥattaẽ ìvá jã-athum rusuluná yatawaffaunahum qólũa àina má kuńtum tad’úna miń dúni Alllāhi, qólúa ḍollúa ‘anná waṡahidúa ‘alaẽ àńfusihim ànnahum kánúa kāfirína
 38. Qóla adculúa fiẽ ùmamiń qod colat miń qoblikum mmina aljinni waalìńsi fie alnNári, kullamá dacolat ùmmaẗuņ lla’anat ùctahá, ḥattaẽ ìvá addárokúa fíhá jamí’ańa qólat ùcrōhum liǔlāhum Robbaná hãùlã-i àḍollúná faǎtihim ‘avábańa ḍi’faņa mmina alnNári, qóla likulliń ḍi’fuņ walākiņ llá ta’lamúna
 39. Waqólat ǔlāhum liùcrōhum famá kána lakum ‘alainá miń faḍliń favúqúa al’avába bimá kuńtum taksibúna
 40. Ìnna allavína kavvabúa biǎyātiná waastakbarúa ‘anhá lá tufattaḥu lahum àbwābu alssamã-i walá yadculúna alJannaẗa ḥattaē yalija aljamalu fie sammi alciyáṭi; Wakavālika najzie almujrimína
 41. Lahum mmiń Jahannama miháduņ wamiń fauqihim gowáṡ; Wakavālika najzie alṿṿōlimína
 42. Waallavína -ámanúa wa’amilúa alṣṣōliḥāti lá nukallifu nafsana ìllá wus’ahã ùulãìka àṣḥābu alJannaẗi, hum fíhá cōlidúna
 43. Wanaza’ná má fie ṣudúrihim mmin gilliń tajrie miń taḥtihimu alànhāru, waqólúa alḥamdu liLlāhi allavie hadāná lihāvá wamá kunná linahtadiya laulã àn hadāná Alllōhu, laqod jã-at rusulu Robbiná bialḥaqqi, wanúdũa àń tilkumu alJannaẗu -úriṫtumúhá bimá kuńtum ta’malúna
 44. Wanádaẽ àṣḥābu alJannaẗi àṣḥāba alnNári àń qod wajadná má wa’adaná Robbuná ḥaqqońa fahal wajadttum mmá wa’ada Robbukum ḥaqqońa, qólúa na’am; Faàvana muàvinuň bainahum àņ lla’naẗu Alllōhi ‘alae alṿṿōlimína
 45. Allavína yaṣuddúna ‘ań sabíli Alllāhi wayabgúnahá ‘iwajaņa wahum bialǍciroẗi kāfirúna
 46. Wabainahumá ḥijáb; Wa’alae alà’rófi rijáluņ ya’rifúna kullaňa bisímāhum; Wanádaua àṣḥāba alJannaẗi àń salāmun ‘alaikum; Lam yadculúhá wahum yaṭma’úna
 47. Waìvá ṣurifat àbṣōruhum tilqõ-a àṣḥābi alnNári qólúa Robbaná lá taj’alná ma’a alqoumi alṿṿōlimína
 48. Wanádaẽ àṣḥābu alà’rófi rijálaņa ya’rifúnahūm bisímāhum qólúa mã àgnaē ‘ańkum jam’ukum wamá kuńtum tastakbirúna
 49. Àhãùlã-i allavína àqsamtum lá yanáluhumu Alllōhu biroḥmaḧin; Adculúa alJannaẗa lá coufun ‘alaikum walã àńtum taḥzanúna
 50. Wanádaẽ àṣḥābu alnNári àṣḥāba alJannaẗi àn àfíḍúa ‘alainá mina almã-i àw mimmá rozaqokumu Alllōhu; Qólũa ìnna Alllōha ḥarromahumá ‘alae alkāfirína
 51. Allavína attacovúa dínahum lahwaņa wala’ibaņa wagorrothumu alḥayāuẗu aldDunyá; Faalyauma nańsāhum kamá nasúa liqõ-a yaumihim hāvá wamá kánúa biǎyātiná yajḥadúna
 52. Walaqod ji-nāhum bikitābiń faṣṣolnāhu ‘alaē ‘ilmin hudaņe waroḥmaẗaņ lliqoumiņ yu-minúna
 53. Hal yańṿurúna ìllá ta-wílahū; Yauma ya-tie ta-wíluhū yaqúlu allavína nasúhu miń qoblu qod jã-at rusulu Robbiná bialḥaqqi fahal llaná miń ṡufa’ã-a fayaṡfa’úa lanã àw nuroddu fana’mala goiro allavie kunná na’malu; Qod cosirũa àńfusahum waḍolla ‘anhum mmá kánúa yaftarúna
 54. Ìnna Robbakumu Alllōhu allavie colaqo alssamāwāti waalàrḍo fie sittaẗi àyyámiń ṫumma astawaē ‘alae al’Arṡi, yugṡie allaila alnnaháro yaṭlubuhū ḥaṫíṫaņa waalṡṡamsa waalqomaro waalnnujúma musaccorōtiň biàmrihĩ: Àlá lahu alcolqu waalàmru: Tabāroka Alllōhu Robbu al’ālamína
 55. Ad’úa Robbakum taḍorru’aņa wacufyaḧan; Ìnnahū lá yuḥibbu almu’tadína
 56. Walá tufsidúa fie alàrḍi ba’da ìṣlāḥihá wad’úhu coufaņa waṭoma’ana: ìnna roḥmaẗa Alllōhi qoríbuņ mmina almuḥsinína
 57. WaHuwa allavie yursilu alrriyāḥa buṡroňa baina yadai roḥmatihī, ḥattaẽ ìvã àqollat saḥábańa ṫiqólańa suqnāhu libaladiņ mmayyiẗiń faàńzalná bihi almã-a faàcrojná bihī miń kulli alṫṫamarōti; Kavālika nucriju almautaē la’allakum tavakkarúna
 58. Waalbaladu alṭṭoyyibu yacruju nabátuhū biìvni Robbihī, waallavie cobuṫa lá yacruju ìllá nakidańa; Kavālika nuṣorrifu alǎyāti liqoumiņ yaṡkurúna
 59. Laqod àrsalná Núḥana ìlaē qoumihī faqóla yāqoumi a‘budúa Alllōha má lakum mmin ìlāhin goiruhũ ìnniẽ àcófu ‘alaikum ‘avába yaumin ‘aṿím
 60. Qóla almalaùa miń qoumihiẽ ìnná lanarōka fie ḍolāliņ mmubín
 61. Qóla yāqoumi laisa bie ḍolālātuņ walākinnie rosúluņ mmiņ rRobbi al’ālamína
 62. Ùballigukum risālāti Robbie waàńṣoḥu lakum waà’lamu mina Alllōhi má lá ta’lamúna
 63. Àwa’ajibtum àń jã-akum vikruņ mmiņ rRobbikum ‘alaē rojuliņ mmińkum liyuńvirokum walitattaqúa wala’allakum turḥamúna
 64. Fakavvabúhu faàńjaināhu waallavína ma’ahū fie alfulki waàgroqná allavína kavvabúa biǎyātinã; Ìnnahum kánúa qoumana ‘amína
 65. Waìlaē ‘Ádin àcóhum Húdańa; Qóla yāqoumi a‘budúa Alllōha má lakum mmin ìlāhin goiruhũ; Àfalá tattaqúna
 66. Qóla almalaùa allavína kafarúa miń qoumihiẽ ìnná lanarōka fie safáhaẗiņ waìnná lanaṿunnuka mina alkāvibína
 67. Qóla yāqoumi laisa bie safáhaẗuņ walākinnie rosúluņ mmiņ rRobbi al’ālamína
 68. Ùballigukum risālāti Robbie waànå lakum náṣiḥun àmínu
 69. Àwa’ajibtum àń jã-akum vikruņ mmiņ rRobbikum ‘alaē rojuliņ mmińkum liyuńvirokum; Wavkurũa ìv ja’alakum culafã-a miň ba’di qoumi Núḥiņ wazádakum fie alcolqi başṭoẗań, faavkurũa -álã-a Alllōhi la’allakum tufliḥúna
 70. Qólũa àji-taná lina’buda Alllōha waḥdahū wanavaro má kána ya’budu -ábãùná fa-tiná bimá ta’idunã ìń kuńta mina alṣṣōdiqína
 71. Qóla qod waqo’a ‘alaikum mmiņ rRobbikum rijsuņ wagoḍobun, àtujādilúnanie fiẽ àsmã-iń sammaitumúhã àńtum wa-ábãùkum mmá nazzala Alllōhu bihá miń sulṭōn; Faańtaṿirũa ìnnie ma’akum mmina almuńtaṿirína
 72. Faàńjaināhu waallavína ma’ahū biroḥmaẗiņ mminná waqoṭo’ná dábiro allavína kavvabúa biǎyātiná, wamá kánúa mu-minína
 73. Waìlaē Ṫamúda àcóhum Ṣōliḥańa; Qóla yāqoumi a‘budúa Alllōha má lakum mmin ìlāhin goiruhū, qod jã-atkum bayyinaẗuņ mmiņ rRobbikum, hāvihī náqoẗu Alllōhi lakum -áyaẗań, favarúhá ta-kul fiẽ àrḍi Alllāhi, walá tamassúhá bisũ-iń faya-cuvakum ‘avábun àlím
 74. Waavkurũa ìv ja’alakum culafã-a miň ba’di ‘Ádiņ wabawwaàkum fie alàrḍi tattacivúna miń suhúlihá quṣúroņa watanḥitúna aljibála buyútańa, faavkurũa -álã-a Alllōhi walá ta’ṫaua fie alàrḍi mufsidína
 75. Qóla almalaùa allavína astakbarúa miń qoumihī lillavína astuḍ’ifúa liman -ámana minhum àta’lamúna ànna Ṣōliḥaņa mmursaluņ mmiņ rRobbihī; Qólũa ìnná bimã ùrsila bihī mu-minúna
 76. Qóla allavína astakbarũa ìnná biallaviẽ -ámańtum bihī kāfirúna
 77. Fa’aqorúa alnnáqoẗa wa’ataua ‘an àmri Robbihim waqólúa yāṢōliḥu a-tiná bimá ta’idunã ìń kuńta mina almursalína
 78. Faàcovathumu alrrojfaẗu faàṣbaḥúa fie dárihim jāṫimína
 79. Fatawallaē ‘anhum waqóla yāqoumi laqod àblagtukum risálaẗa Robbie wanaṣoḥtu lakum walākiņ llá tuḥibbúna alnnāṣiḥína
 80. WaLúṭona ìv qóla liqoumihiẽ àta-túna alfāḥiṡaẗa má sabaqokum bihá min àḥadiņ mmina al’ālamína
 81. Ìnnakum lata-túna alrrijála ṡahwaẗaņ mmiń dúni alnnisã-i; Bal àńtum qoumuņ mmusrifúna
 82. Wamá kána jawába qoumihiẽ ìllã àń qólũa àcrijúhum mmiń qoryatikum, ìnnahum ùnásuņ yataṭohharúna
 83. Faàńjaināhu waàhlahũ ìllá amroàtahū kánat mina algōbirína
 84. Waàmṭorná ‘alaihim mmaṭorońa, faańṿur kaifa kána ‘āqibaẗu almujrimína
 85. Waìlaē Madyana àcóhum Ṡu’aibańa; Qóla yāqoumi a‘budúa Alllōha má lakum mmin ìlāhin goiruhū, qod jã-atkum bayyinaẗuņ mmiņ rRobbikum, faàufúa alkaila waalmízána walá tabcosúa alnnása àṡyã-ahum walá tufsidúa fie alàrḍi ba’da ìṣlāḥihá; Vālikum coiruņ llakum ìń kuńtum mmu-minína
 86. Walá taq’udúa bikulli ṣirōṭiń tú’idúna wataṣuddúna ‘ań sabíli Alllāhi man -ámana bihī watabgúnahá ‘iwajaņa; Wavkurũa ìv kuńtum qolílańa fakaṫṫarokum, wańṿurúa kaifa kána ‘āqibaẗu almufsidína
 87. Waìń kána ṭõìfaẗuņ mmińkum -ámanúa biallaviẽ ùrsiltu bihī waṭõìfaẗuņ llam yu-minúa faaṣbirúa ḥattaē yaḥkuma Alllōhu bainaná; WaHuwa coiru alḥākimína

Juz- 9

 1. Qóla almalaùa allavína astakbarúa miń qoumihī lanucrijannaka yāṠu’aibu waallavína -ámanúa ma’aka miń qoryatinã àw lata’údunna fie millatiná; Qóla àwalau kunná kārihína
 2. Qodi aftaroiná ‘alae Alllōhi kavibana ìn ‘udná fie millatikum ba’da ìv najjāná Alllōhu minhá; Wamá yakúnu lanã àņ nna’úda fíhã ìllã àņ yaṡã-a Alllōhu Robbuná; Wasi’a Robbuná kulla ṡai-in ‘ilmana: ‘alae Alllōhi tawakkalná Robbaaftaḥ bainaná wabaina qouminá bialḥaqqi waàńta coiru alfātiḥína
 3. Waqóla almalaùa allavína kafarúa miń qoumihī laìni attaba’tum Ṡu’aibana ìnnakum ìvaņa llacōsirúna
 4. Faàcovathumu alrrojfaẗu faàṣbaḥúa fie dárihim jāṫimína
 5. Allavína kavvabúa Ṡu’aibańa kaàņ llam yagnaua fíhá; Allavína kavvabúa Ṡu’aibańa kánúa humu alcōsirína
 6. Fatawallaē ‘anhum waqóla yāqoumi laqod àblagtukum risālāti Robbie wanaṣoḥtu lakum, fakaifa -ásaē ‘alaē qoumiń kāfirína
 7. Wamã àrsalná fie qoryaẗiņ mmiņ nnabiyyin ìllã àcovnã àhlahá bialba-sã-i waalḍḍorrõ-i la’allahum yaḍḍorro’úna
 8. Ṫumma baddalná makána alssayyiàẗi alḥasanaẗa ḥattaē ‘afaua waqólúa qod massa -ábã-aná alḍḍorrõ-u waalssarrõ-u faàcovnāhum bagtaẗaņ wahum lá yaṡ’urúna
 9. Walau ànna àhla alquroẽ -ámanúa waattaqoua lafataḥná ‘alaihim barokātiņ mmina alssamã-i waalàrḍi walākiń kavvabúa faàcovnāhum bimá kánúa yaksibúna
 10. Afaàmina àhlu alquroẽ àņ ya-tiyahum ba-suná bayātaņa wahum nãìmúna
 11. Àwaàmina àhlu alquroẽ àņ ya-tiyahum ba-suná ḍuḥaņa wahum yal’abúna
 12. Àfaàminúa makro Alllōhi; Falá ya-manu makro Alllōhi ìllá alqoumu alcōsirúna
 13. Àwalam yahdi lillavína yariṫúna alàrḍo miň ba’di àhlihã àņ llau naṡã-u àṣobnāhum bivunúbihim; Wanaṭba’u ‘alaē qulúbihim fahum lá yasma’úna
 14. Tilka alquroē naquṣṣu ‘alaika min àňbã-ihá; Walaqod jã-athum rusuluhum bialbayyināti famá kánúa liyu-minúa bimá kavvabúa miń qoblu; Kavālika yaṭba’u Alllōhu ‘alaē qulúbi alkāfirína
 15. Wamá wajadná liàkṫarihim mmin ‘ahdiņ, waìņ wajadnã àkṫarohum lafāsiqína
 16. Ṫumma ba’aṫná miň ba’dihim mMúsaē biǎyātinã ìlaē Fir’auna wamalaìihī faṿolamúa bihá, faańṿur kaifa kána ‘āqibaẗu almufsidína
 17. Waqóla Músaē yāFir’aunu ìnnie rosúluņ mmiņ rRobbi al’ālamína
 18. Ḥaqíqun ‘alaẽ àņ llã àqúla ‘alae Alllōhi ìllá alḥaqqo; Qod ji-tukum bibayyinaẗiņ mmiņ rRobbikum faàrsil ma’ie baniẽ Ìsrõ-íla
 19. Qóla ìń kuńta ji-ta biǎyaẗiń fa-ti bihã ìń kuńta mina alṣṣōdiqína
 20. Faàlqoē ‘aṣóhu faìvá hiya ṫu’bánuņ mmubín
 21. Wanaza’a yadahū faìvá hiya baiḍõ-u lilnnāṿirína
 22. Qóla almalaùa miń qoumi Fir’auna ìnna hāvá lasāḥirun ‘alím
 23. Yurídu àņ yucrijakum mmin àrḍikum, famává ta-murúna
 24. Qólũa àrjihī waàcóhu waàrsil fie almadãìni ḥāṡirína
 25. Ya-túka bikulli sāḥirin ‘alím
 26. Wajã-a alssaḥaroẗu Fir’auna qólũa ìnna laná laàjrona ìń kunná naḥnu algōlibína
 27. Qóla na’am waìnnakum lamina almuqorrobína
 28. Qólúa yāMúsaẽ ìmmã àń tulqiya waìmmã àņ nnakúna naḥnu almulqína
 29. Qóla àlqúa, falammã àlqoua saḥarũa à’yuna alnnási waastarhabúhum wajã-úa bisiḥrin ‘aṿím
 30. Waàuḥainã ìlaē Músaẽ àn àlqi ‘aṣóka, faìvá hiya talqofu má ya-fikúna
 31. Fawaqo’a alḥaqqu wabaṭola má kánúa ya’malúna
 32. Fagulibúa hunálika wańqolabúa ṣōgirína
 33. Waùlqiya alssaḥaroẗu sājidína
 34. Qólũa -ámanná biRobbi al’ālamína
 35. Robbi Músaē waHārúna
 36. Qóla Fir’aunu -ámańtum bihī qobla àn -ávana lakum, ìnna hāvá lamakruņ mmakartumúhu fie almadínaẗi litucrijúa minhã àhlahá, fasaufa ta’lamúna
 37. Laùqoṭṭi’anna àidiyakum waàrjulakum mmin cilāfiń ṫumma laùṣollibannakum àjma’ína
 38. Qólũa ìnnã ìlaē Robbiná muńqolibúna
 39. Wamá tańqimu minnã ìllã àn -ámanná biǎyāti Robbiná lammá jã-atná; Robbanã àfrig ‘alainá ṣobroņa watawaffaná muslimína
 40. Waqóla almalaùa miń qoumi Fir’auna àtavaru Músaē waqoumahū liyufsidúa fie alàrḍi wayavaroka wa-álihataka; Qóla sanuqottilu àbnã-ahum wanastaḥyie nisã-ahum waìnná fauqohum qōhirúna
 41. Qóla Músaē liqoumihi asta’ínúa biAlllāhi waaṣbirũa, ìnna alàrḍo liLlāhi yúriṫuhá maņ yaṡã-u min ‘ibádihī, waal’āqibaẗu lilmuttaqína
 42. Qólũa -úvíná miń qobli àń ta-tiyaná wamiň ba’di má ji-taná; Qóla ‘asaē Robbukum àņ yuhlika ‘aduwwakum wayastaclifakum fie alàrḍi fayańṿuro kaifa ta’malúna
 43. Walaqod àcovnã -ála Fir’auna bialssinína wanaqṣiņ mmina alṫṫamarōti la’allahum yavakkarúna
 44. Faìvá jã-athumu alḥasanaẗu qólúa laná hāvihī, waìń tuṣibhum sayyiàẗuņ yaṭṭoyyarúa biMúsaē wamaņ mma’ahũ: Àlã ìnnamá ṭõìruhum ‘ińda Alllōhi walākinna àkṫarohum lá ya’lamúna
 45. Waqólúa mahmá ta-tiná bihī min -áyaẗiņ llitasḥaroná bihá famá naḥnu laka bimu-minína
 46. Faàrsalná ‘alaihimu alṭṭúfána waaljaróda waalqummala waalḍḍofádi’a waalddama -áyātiņ mmufaṣṣolātiń faastakbarúa wakánúa qoumaņa mmujrimína
 47. Walammá waqo’a ‘alaihimu alrrijzu qólúa yāMúsae ad’u laná Robbaka bimá ‘ahida ‘ińdaka, laìń kaṡafta ‘anná alrrijza lanu-minanna laka walanursilanna ma’aka baniẽ Ìsrõ-íla
 48. Falammá kaṡafná ‘anhumu alrrijza ìlaẽ àjalin hum bāligúhu ìvá hum yańkuṫúna
 49. Faańtaqomná minhum faàgroqnāhum fie alyammi biànnahum kavvabúa biǎyātiná wakánúa ‘anhá gōfilína
 50. Waàuroṫná alqouma allavína kánúa yustaḍ’afúna maṡāriqo alàrḍi wamagōribahá allatie bārokná fíhá, watammat kalimaẗu Robbika alḥusnaē ‘alaē baniẽ Ìsrõ-íla bimá ṣobarúa, wadammarná má kána yaṣna’u Fir’aunu waqoumuhū wamá kánúa ya’riṡúna
 51. Wajāwazná bibaniẽ Ìsrõ-íla albaḥro faàtaua ‘alaē qoumiņ ya’kufúna ‘alaẽ àṣnāmiņ llahum; Qólúa yāMúsae aj’al llanã ìlāhańa kamá lahum -álihaḧ; Qóla ìnnakum qoumuń tajhalúna
 52. Ìnna hãùlã-i mutabbaruņ mmá hum fíhi wabāṭiluņ mmá kánúa ya’malúna
 53. Qóla àgoiro Alllōhi àbgíkum ìlāhaņa waHuwa faḍḍolakum ‘alae al’ālamína
 54. Waìv àńjainākum mmin -áli Fir’auna yasúmúnakum sũ-a al’avábi yuqottilúna àbnã-akum wayastaḥyúna nisã-akum; Wafie vālikum balãùņ mmiņ rRobbikum ‘aṿím
 55. Wawá’adná Músaē ṫalāṫína lailaẗaņ waàtmamnāhá bi’aṡriń fatamma míqōtu Robbihĩ àrba’ína lailaḧ; Waqóla Músaē liàcíhi Hārúna aclufnie fie qoumie waàṣliḥ walá tattabi’ sabíla almufsidína
 56. Walammá jã-a Músaē limíqōtiná wakallamahu Robbuhū qóla Robbi àriniẽ àńṿur ìlaika; Qóla lań tarónie walākini ańṿur ìlae aljabali faìni astaqorro makánahū fasaufa tarónie; Falammá tajallaē Robbuhū liljabali ja’alahū dakkaņa wacorro Músaē ṣo’iqońa; Falammã àfáqo qóla subḥānaka tubtu ìlaika waànå àwwalu almu-minína
 57. Qóla yāMúsaẽ ìnnie aṣṭofaituka ‘alae alnnási birisālātie wabikalāmie facuv mã -átaituka wakuņ mmina alṡṡākirína
 58. Wakatabná lahū fie alàlwáḥi miń kulli ṡai-iņ mmau’iṿoẗaņ watafṣílaņa llikulli ṡai-iń facuvhá biquwwaẗiņ wa-mur qoumaka ya-cuvúa biàḥsanihá; Saùuríkum dáro alfāsiqína
 59. Saàṣrifu ‘an -áyātiya allavína yatakabbarúna fie alàrḍi bigoiri alḥaqqi waìņ yaroua kulla -áyaẗiņ llá yu-minúa bihá waìņ yaroua sabíla alrruṡdi lá yattacivúhu sabílaņa waìņ yaroua sabíla algoyyi yattacivúhu sabílańa; Vālika biànnahum kavvabúa biǎyātiná wakánúa ‘anhá gōfilína
 60. Waallavína kavvabúa biǎyātiná waliqõ-i alǍciroẗi ḥabiṭot à’māluhum; Hal yujzauna ìllá má kánúa ya’malúna
 61. Wattacova qoumu Músaē miň ba’dihī min ḥuliyyihim ‘ijlańa jasadaņa llahū cuwárun; Àlam yaroua ànnahū lá yukallimuhum walá yahdíhim sabílana. Attacovúhu wakánúa ṿōlimína
 62. Walammá suqiṭo fiẽ àidíhim waroàwuu ànnahum qod ḍollúa qólúa laìņ llam yarḥamná Robbuná wayagfir laná lanakúnanna mina alcōsirína
 63. Walammá roja’a Músaẽ ìlaē qoumihī goḍbāna àsifańa qóla bi-samá colaftumúnie miň ba’diẽ, à’ajiltum àmro Robbikum, waàlqoe alàlwáḥa waàcova biro-si àcíhi yajurruhũ ìlaihi; Qóla Abna ùmma ìnna alqouma astaḍ’afúnie wakádúa yaqtulúnanie falá tuṡmit biya alà’dã-a walá taj’alnie ma’a alqoumi alṿṿōlimína
 64. Qóla Robbi agfir lie waliàcie waàdcilná fie roḥmatika, waàńta àrḥamu alrrōḥimína
 65. Ìnna allavína attacovúa al’ijla sayanáluhum goḍobuņ mmiņ rRobbihim wavillaẗuń fie alḥayāuẗi aldDunyá; Wakavālika najzie almuftarína
 66. Waallavína ‘amilúa alssayyiǎti ṫumma tábúa miň ba’dihá wa-ámanũa ìnna Robbaka miň ba’dihá lagofúruņ rroḥím
 67. Walammá sakaẗa ‘aņ mMúsae algoḍobu àcova alàlwáḥa, wafie nuscotihá hudaņe waroḥmaẗuņ llillavína hum liRobbihim yarhabúna
 68. Wactáro Músaē qoumahū sab’ína rojulaņa llimíqōtiná falammã àcovathumu alrrojfaẗu qóla Robbi lau ṡi-ta àhlaktahum mmiń qoblu wa-iyyāya àtuhlikuná bimá fa’ala alssufahã-u minnã, ìn hiya ìllá fitnatuka tuḍillu bihá mań taṡã-u watahdie mań taṡã-u, àńta waliyyuná faagfir laná warḥamná, waàńta coiru algōfirína
 69. Waktub laná fie hāvihi aldDunyá ḥasanaẗaņ wafie alǍciroẗi ìnná hudnã ìlaika; Qóla ‘avábiẽ ùṣíbu bihī man àṡã-u waroḥmatie wasi’at kulla ṡai-; Fasaàktubuhá lillavína yattaqúna wayu-túna alzzakāuẗa waallavína hum biǎyātiná yu-minúna
 70. Allavína yattabi’úna alrrosúla alnnabiyya alùmmiyya allavie yajidúnahū maktúbana ‘ińdahum fie altTaurōẗi waalÌńjíli ya-muruhum bialma’rúfi wayanhāhum ‘ani almuńkari wayuḥillu lahumu alṭṭoyyibāti wayuḥarrimu ‘alaihimu alcobãìṫa wayaḍo’u ‘anhum ìṣrohum waalàglāla allatie kánat ‘alaihim; Faallavína -ámanúa bihī wa’azzarúhu wanaṣorúhu wattaba’úa alnnúro allaviẽ ùńzila ma’ahũ ùulãìka humu almufliḥúna
 71. Qul yãàyyuhá alnnásu ìnnie rosúlu Alllōhi ìlaikum jamí’ana allavie lahū mulku alssamāwāti waalàrḍi, lã ìlāha ìllá Huwa yuḥyie wayumítu, faǎminúa biAlllāhi warosúlihi alnnabiyyi alùmmiyyi allavie yu-minu biAlllāhi wakalimātihī wattabi’úhu la’allakum tahtadúna
 72. Wamiń qoumi Músaẽ ùmmaẗuņ yahdúna bialḥaqqi wabihī ya’dilúna
 73. Waqoṭṭo’nāhumu aṫnatai ‘aṡroẗa àsbáṭona ùmamaņa; Waàuḥainã ìlaē Músaẽ ìvi astasqōhu qoumuhũ àni aḍrib bbi’aṣóka alḥajaro, faaňbajasat minhu aṫnatá ‘aṡroẗa ‘ainańa, qod ‘alima kullu ùnásiņ mmaṡrobahum; Waṿollalná ‘alaihimu algomāma waàńzalná ‘alaihimu almanna waalssalwaē, kulúa miń ṭoyyibāti má rozaqnākum; Wamá ṿolamúná walākiń kánũa àńfusahum yaṿlimúna
 74. Waìv qíla lahumu askunúa hāvihi alqoryaẗa wakulúa minhá ḥaiṫu ṡi-tum waqúlúa ḥiṭṭoẗuņ waadculúa albába sujjadaņa nnagfir lakum coṭíǎtikum sanazídu almuḥsinína
 75. Fabaddala allavína ṿolamúa minhum qoulana goiro allavie qíla lahum faàrsalná ‘alaihim rijzaņa mmina alssamã-i bimá kánúa yaṿlimúna
 76. Wasàlhum ‘ani alqoryaẗi allatie kánat ḥáḍiroẗa albaḥri ìv ya’dúna fie alssabti ìv ta-tíhim ḥítánuhum yauma sabtihim ṡurro’aņa wayauma lá yasbitúna lá ta-tíhim; Kavālika nablúhum bimá kánúa yafsuqúna
 77. Waìv qólat ùmmaẗuņ mminhum lima ta’iṿúna qoumana Alllōhu muhlikuhum àw mu’avibuhum ‘avábańa ṡadídańa, qólúa ma’viroẗan ìlaē Robbikum wala’allahum yattaqúna
 78. Falammá nasúa má vukkirúa bihiẽ àńjainá allavína yanhauna ‘ani alssũ-i waàcovná allavína ṿolamúa bi’avábiň baǐsiň bimá kánúa yafsuqúna
 79. Falammá ‘ataua ‘aņ mmá nuhúa ‘anhu qulná lahum kúnúa qirodaẗan cōsi-ína
 80. Waìv taàvana Robbuka layab’aṫanna ‘alaihim ìlaē Yaumi alQiyāmaẗi maņ yasúmuhum sũ-a al’avábi: Ìnna Robbaka lasarí’u al’iqóbi waìnnahū lagofúruņ rroḥím
 81. Waqoṭṭo’nāhum fie alàrḍi ùmamaņa, mminhumu alṣṣōliḥúna waminhum dúna vālika, wabalaunāhum bialḥasanāti waalssayyiǎti la’allahum yarji’úna
 82. Facolafa miň ba’dihim colfuņ wariṫúa alkitāba ya-cuvúna ‘aroḍo hāvá alàdnaē wayaqúlúna sayugfaru laná waìņ ya-tihim ‘aroḍuņ mmiṫluhū ya-cuvúhu; Àlam yu-cov ‘alaihim mmíṫāqu alkitābi àņ llá yaqúlúa ‘alae Alllōhi ìllá alḥaqqo wadarosúa má fíhi: Waalddáru alǍciroẗu coiruņ llillavína yattaqúna; Àfalá ta’qilúna
 83. Waallavína yumassikúna bialkitābi waàqómúa alṣṣolāuẗa ìnná lá nuḍí’u àjro almuṣliḥína
 84. Waìv nataqná aljabala fauqohum kaànnahū ṿullaẗuņ waṿonnũa ànnahū wáqi’uň bihim cuvúa mã -átainākum biquwwaẗiņ wavkurúa má fíhi la’allakum tattaqúna
 85. Waìv àcova Robbuka miň baniẽ -Ádama miń ṿuhūrihim vurriyyatahum waàṡhadahum ‘alaẽ àńfusihim àlastu biRobbikum, qólúa balaē ṡahidnã; Àń taqúlúa Yauma alQiyāmaẗi ìnná kunná ‘an hāvá gōfilína
 86. Àw taqúlũa ìnnamã àṡroka -ábãùná miń qoblu wakunná vurriyyaẗaņ mmiň ba’dihim, àfatuhlikuná bimá fa’ala almubṭilúna
 87. Wakavālika nufaṣṣilu alǎyāti wala’allahum yarji’úna
 88. Waatlu ‘alaihim nabaà allaviẽ -átaināhu -áyātiná faańsalaco minhá faàtba’ahu alṡṠaiṭōnu fakána mina algōwína
 89. Walau ṡi-ná larofa’nāhu bihá walākinnahũ àclada ìlae alàrḍi wattaba’a hawāhu; Famaṫaluhū kamaṫali alkalbi ìń taḥmil ‘alaihi yalhaṫ àw tatrukhu yalhaṫ; Vvālika maṫalu alqoumi allavína kavvabúa biǎyātiná; Faaqṣuṣi alqoṣoṣo la’allahum yatafakkarúna
 90. Sã-a maṫalana alqoumu allavína kavvabúa biǎyātiná waàńfusahum kánúa yaṿlimúna
 91. Maņ yahdi Alllāhu fahuwa almuhtadie, wamaņ yuḍlil faùulãìka humu alcōsirúna
 92. Walaqod varo-ná liJahannama kaṫíroņa mmina aljinni waalìńsi, lahum qulúbuņ llá yafqohúna bihá walahum à’yunuņ llá yubṣirúna bihá walahum -ávánuņ llá yasma’úna bihã; Ùulãìka kaalàn’āmi bal hum àḍollu; Ùulãìka humu algōfilúna
 93. WaliLlāhi alàsmã-u alḥusnaē faad’úhu bihá, wavarúa allavína yulḥidúna fiẽ àsmãìhī; Sayujzauna má kánúa ya’malúna
 94. Wamimman colaqnã ùmmaẗuņ yahdúna bialḥaqqi wabihī ya’dilúna
 95. Waallavína kavvabúa biǎyātiná sanastadrijuhum mmin ḥaiṫu lá ya’lamúna
 96. Waùmlie lahum; Ìnna kaidie matínun
 97. Àwalam yatafakkarúa: Má biṣōḥibihim mmiń jinnaḧin; Ìn huwa ìllá navíruņ mmubínun
 98. Àwalam yańṿurúa fie malakúti alssamāwāti waalàrḍi wamá colaqo Alllōhu miń ṡai-iņ waàn ‘asaẽ àņ yakúna qodi aqtaroba àjaluhum, fabiàyyi ḥadíṫiň ba’dahū yu-minúna
 99. Maņ yuḍlili Alllāhu falá hádiya lahū; Wayavaruhum fie ṭugyānihim ya’mahúna
 100. Yasàlúnaka ‘ani alssá’aẗi àyyána mursāhá, qul ìnnamá ‘ilmuhá ‘ińda Robbie, lá yujallíhá liwaqtihã ìllá Huwa; Ṫaqulat fie alssamāwāti waalàrḍi; Lá ta-tíkum ìllá bagtaḧaņ: Yasàlúnaka kaànnaka ḥafiyyun ‘anhá, qul ìnnamá ‘ilmuhá ‘ińda Alllōhi walākinna àkṫaro alnnási lá ya’lamúna
 101. Qul llã àmliku linafsie naf’aņa walá ḍorrona ìllá má ṡã-a Alllōhu; Walau kuńtu à’lamu algoiba lástakṫartu mina alcoiri wamá massaniya alssũ-u; Ìn ànå ìllá navíruņ wabaṡíruņ lliqoumiņ yu-minúna
 102. Huwa allavie colaqokum mmiņ nnafsiņ wāḥidaẗiņ waja’ala minhá zaujahá liyaskuna ìlaihá, falammá tagoṡāhá ḥamalat ḥamlana cofífańa famarrot bihī, falammã àṫqolat dda’awá Alllōha Robbahumá laìn -átaitaná ṣōliḥaņa llanakúnanna mina alṡṡākirína
 103. Falammã -átāhumá ṣōliḥańa ja’alá lahū ṡurokã-a fímã -átāhumá; Fata’ālae Alllōhu ‘ammá yuṡrikúna
 104. Àyuṡrikúna má lá yacluqu ṡai-aņa wahum yuclaqúna
 105. Walá yastaṭí’úna lahum naṣroņa walã àńfusahum yańṣurúna
 106. Waìń tad’úhum ìlae alhudaē lá yattabi’úkum; Sawã-un ‘alaikum àda’autumúhum àm àńtum ṣōmitúna
 107. Ìnna allavína tad’úna miń dúni Alllāhi ‘ibádun àmṫálukum, faad’úhum falyastajíbúa lakum ìń kuńtum ṣōdiqína
 108. Àlahum àrjuluņ yamṡúna bihã, àm lahum àidiņ yabṭiṡúna bihã, àm lahum à’yunuņ yubṣirúna bihã, àm lahum -ávánuņ yasma’úna bihá: Quli ad’úa ṡurokã-akum ṫumma kídúni falá tuńṿirúni
 109. Ìnna waliyyīya Alllōhu allavie nazzala alkitāba, waHuwa yatawallae alṣṣōliḥína
 110. Waallavína tad’úna miń dúnihī lá yastaṭí’úna naṣrokum walã àńfusahum yańṣurúna
 111. Waìń tad’úhum ìlae alhudaē lá yasma’úa watarōhum yańṿurúna ìlaika wahum lá yubṣirúna
 112. Cuvi al’afwa wa-mur bial’urfi waà’riḍ ‘ani aljāhilína
 113. Waìmmá yańzagonnaka mina alṡṠaiṭōni nazguń faasta’iv biAlllāhi; Ìnnahū samí’un ‘alímun
 114. Ìnna allavína attaqoua ìvá massahum ṭõìfuņ mmina alṡṠaiṭōni tavakkarúa faìvá hum mmubṣirúna
 115. Waìcwānuhum yamuddúnahum fie algoyyi ṫumma lá yuqṣirúna
 116. Waìvá lam ta-tihim biǎyaẗiń qólúa laulá ajtabaitahá; Qul ìnnamã àttabi’u má yúḥaẽ ìlayya miņ rRobbie; Hāvá baṣõìru miņ rRobbikum wahudaņe waroḥmaẗuņ lliqoumiņ yu-minúna
 117. Waìvá qurià alQur-ánu faastami’úa lahū waàńṣitúa la’allakum turḥamúna
 118. Waavkur rRobbaka fie nafsika taḍorru’aņa wacífaẗaņ wadúna aljahri mina alqouli bialguduwwi waal-áṣóli walá takuņ mmina algōfilína
 119. Ìnna allavína ‘ińda Robbika lá yastakbirúna ‘an ‘ibádatihī wayusabbiḥúnahū walahū yasjudúna