48. Súroḧ alFatḥ

(29)

Please find a guide to the Euro-Accented transliteration system used below here.

Bismi Alllāhi alRroḥmāni alRroḥími

 1. Ìnná fataḥná laka fatḥaņa mmubínaņa
 2. Lliyagfiro laka Alllōhu má taqoddama miń vaňbika wamá taàccoro wayutimma ni’matahū ‘alaika wayahdiyaka ṣirōṭoņa mmustaqímaņa
 3. Wayańṣuroka Alllōhu naṣrona ‘azízana
 4. Huwa allaviẽ àńzala alssakínaẗa fie qulúbi almu-minína liyazdádũa ǐmānaņa: Mma’a ǐmānihim waliLlāhi junúdu alssamāwāti waalàrḍi; Wakána Alllōhu ‘alímana ḥakímaņa
 5. Lliyudcila almu-minína waalmu-mināti jannātiń tajrie miń taḥtihá alànhāru cōlidína fíhá wayukaffiro ‘anhum sayyiǎtihim; Wakána vālika ‘ińda Alllōhi fauzana ‘aṿímaņa
 6. Wayu’aviba almunāfiqína waalmunāfiqōti waalmuṡrikína waalmuṡrikāti alṿṿõnnína biAlllāhi ṿonna alssau-i; ‘Alaihim dãìroẗu alssau-i, wagoḍiba Alllōhu ‘alaihim wala’anahum waà’adda lahum Jahannama, wasã-at maṣíroņa
 7. WaliLlāhi junúdu alssamāwāti waalàrḍi wakána Alllōhu ‘azízana ḥakímana
 8. Ìnnã àrsalnāka ṡāhidaņa wamubaṡṡiroņa wanavíroņa
 9. Llitu-minúa biAlllāhi warosúlihī watu’azzirúhu watuwaqqirúhu; Watusabbiḥúhu bukroẗaņ waàṣílana
 10. Ìnna allavína yubáyi’únaka ìnnamá yubáyi’úna Alllōha yadu Alllōhi fauqo àidíhim; Famaņ nnakaṫa faìnnamá yańkuṫu ‘alaē nafsihī, waman àufaē bimá ‘āhada ‘alaihu Alllōha fasayu-tíhi àjrona ‘aṿímańa
 11. Sayaqúlu laka almucollafúna mina alÀ’róbi ṡagolatnã àmwāluná waàhlúná faastagfir laná; Yaqúlúna biàlsinatihim mmá laisa fie qulúbihim; Qul famaņ yamliku lakum mmina Alllōhi ṡai-ana ìn àrōda bikum ḍorrona àw àrōda bikum naf’aňa; Bal kána Alllōhu bimá ta’malúna cobíroňa
 12. Bal ṿonańtum àņ llaņ yańqoliba alrrosúlu waalmu-minúna ìlaẽ àhlíhim àbadaņa wazuyyina vālika fie qulúbikum waṿonańtum ṿonna alssau-i wakuńtum qoumaňa búroņa
 13. Wamaņ llam yu-miň biAlllāhi warosúlihī faìnnã à’tadná lilkāfirína sa’íroņa
 14. WaliLlāhi mulku alssamāwāti waalàrḍi; Yagfiru limaņ yaṡã-u wayu’avvibu maņ yaṡã-u; Wakána Alllōhu gofúroņa rroḥímańa
 15. Sayaqúlu almucollafúna ìvá ańṭolaqtum ìlaē magónima lita-cuvúhá varúná nattabi’kum, yurídúna àņ yubaddilúa kaláma Alllōhi; Qul llań tattabi’úná kavālikum qóla Alllōhu miń qoblu, fasayaqúlúna bal taḥsudúnaná; Bal kánúa lá yafqohúna ìllá qolílańa
 16. Qul llilmucollafína mina alÀ’róbi satud’auna ìlaē qoumin ùulie ba-siń ṡadídiń tuqōtilúnahum àw yuslimúna, faìń tuṭí’úa yu-tikumu Alllōhu àjrona ḥasanaņa, waìń tatawallaua kamá tawallaitum mmiń qoblu yu’avibkum ‘avábana àlímaņa
 17. Llaisa ‘alae alà’maē ḥarojuņ walá ‘alae alà’roji ḥaroj: Walá ‘alae almaríḍi ḥarojuņ wamaņ yuṭi’i Alllāha warosúlahū yudcilhu jannātiń tajrie miń taḥtihá alànhāru, wamaņ yatawalla yu’avibhu ‘avábana àlímaņa
 18. Llaqod roḍiya Alllōhu ‘ani almu-minína ìv yubáyi’únaka taḥta alṡṡajaroẗi fa’alima má fie qulúbihim faàńzala alssakínaẗa ‘alaihim waàṫābahum fatḥańa qoríbaņa
 19. Wamagónima kaṫíroẗaņ ya-cuvúnahá: Wakána Alllōhu ‘azízana ḥakímaņa
 20. Wa’adakumu Alllōhu magónima kaṫíroẗań ta-cuvúnahá fa’ajjala lakum hāvihī wakaffa àidiya alnnási ‘ańkum walitakúna -áyaẗaņ llilmu-minína wayahdiyakum ṣirōṭoņa mmustaqímaņa
 21. Waùcroē lam taqdirúa ‘alaihá qod àḥáṭo Alllōhu bihá; Wakána Alllōhu ‘alaē kulli ṡai-iń qodíroņa
 22. Walau qōtalakumu allavína kafarúa lawallawua alàdbāro ṫumma lá yajidúna waliyyaņa walá naṣírońa
 23. Sunnaẗa Alllōhi allatie qod colat miń qoblu, walań tajida lisunnaẗi Alllāhi tabdílaņa
 24. WaHuwa allavie kaffa àidiyahum ‘ańkum waàidiyakum ‘anhum bibaṭni Makkaẗa miň ba’di àn àṿfarokum ‘alaihim; Wakána Alllōhu bimá ta’malúna baṣírona
 25. Humu allavína kafarúa waṣoddúkum ‘ani alMasjidi alḤarómi waalhadya ma’kúfana àņ yablugo maḥillahū; Walaulá rijáluņ mmu-minúna wanisã-uņ mmu-minātuņ llam ta’lamúhum àń taṭo-úhum fatuṣíbakum mminhum mma’arroẗuň bigoiri ‘ilmiņ, lliyudcila Alllōhu fie roḥmatihī maņ yaṡã-u; Lau tazayyalúa la’avabná allavína kafarúa minhum ‘avábana àlímana
 26. Ìv ja’ala allavína kafarúa fie qulúbihimu alḥamiyyaẗa ḥamiyyaẗa alJāhiliyyaẗi faàńzala Alllōhu sakínatahū ‘alaē rosúlihī wa’alae almu-minína waàlzamahum kalimaẗa alttaqwaē wakánũa àḥaqqo bihá waàhlahá; Wakána Alllōhu bikulli ṡai-in ‘alímaņa
 27. Llaqod ṣodaqo Alllōhu rosúlahu alrru-yá bialḥaqqi, latadculunna alMasjida alḤaróma ìń ṡã-a Alllōhu -áminína muḥalliqína ru-úsakum wamuqoṣṣirína lá tacófúna, fa’alima má lam ta’lamúa faja’ala miń dúni vālika fatḥańa qoríbana
 28. Huwa allaviẽ àrsala rosúlahū bialhudaē wadíni alḥaqqi liyuṿhirohū ‘alae alddíni kullihī; Wakafaē biAlllāhi ṡahídaņa
 29. MMuḥammaduņ rrosúlu Alllōhi; Waallavína ma’ahũ àṡiddã-u ‘alae alkuffári ruḥamã-u bainahum, tarōhum rukka’ańa sujjadaņa yabtagúna faḍlaņa mmina Alllōhi wariḍwānańa, símāhum fie wujúhihim mmin àṫari alssujúdi; Vālika maṫaluhum fie altTaurōḧi; Wamaṫaluhum fie alÌńjíli kazar’in àcroja ṡaṭàhū faǎzarohū faastaglaṿo faastawaē ‘alaē súqihī yu’jibu alzzurró’a liyagíṿo bihimu alkuffáro: Wa’ada Alllōhu allavína -ámanúa wa’amilúa alṣṣōliḥāti minhum mmagfiroẗaņ waàjrona ‘aṿímaňa