109. Súroḧ alKáfirún

(6)

Please find a guide to the Euro-Accented transliteration system used below here.

Bismi Alllāhi alRroḥmāni alRroḥími

  1. Qul yãàyyuhá alkāfirúna
  2. Lã à’budu má ta’budúna
  3. Walã àńtum ‘ābidúna mã à’budu
  4. Walã ànå ‘ábiduņ mmá ‘abadttum
  5. Walã àńtum ‘ābidúna mã à’budu
  6. Lakum dínukum waliya díni