17. Súroḧ alÌsró-

(111)

Please find a guide to the Euro-Accented transliteration system used below here.

Bismi AlllāhialRroḥmāni alRroḥími

Juz- 15

 1. Subḥāna allaviẽ àsroē bi’abdihī lailaņa mmina alMasjidi alḤarómi ìlae alMasjidi alÀqṣoe allavie bārokná ḥaulahu linuriyahu min -áyātinã; Ìnnahū Huwa alsSamí’u alBaṣíru
 2. Wa-átainá Músae alkitāba waja’alnāhu hudaņe libaniẽ Ìsrõ-íla àllá tattacivúa miń dúnie wakílańa
 3. Vurriyyaẗa man ḥamalná ma’a Núḥin; Ìnnahū kána ‘abdańa ṡakúroņa
 4. Waqoḍoinã ìlaē baniẽ Ìsrõ-íla fie alkitābi latufsidunna fie alàrḍi marrotaini walata’lunna ‘uluwwańa kabírońa
 5. Faìvá jã-a wa’du -úláhumá ba’aṫná ‘alaikum ‘ibádaņa llanã ùulie ba-siń ṡadídiń fajásúa cilála alddiyāri; Wakána wa’daņa mmaf’úlańa
 6. Ṫumma rodadná lakumu alkarroẗa ‘alaihim waàmdadnākum biàmwāliņ wabanína waja’alnākum àkṫaro nafírona
 7. Ìn àḥsańtum àḥsańtum liàńfusikum waìn àsa-tum falahá; Faìvá jã-a wa’du alǍciroẗi liyasũ-úa wujúhakum waliyadculúa almasjida kamá dacolúhu àwwala marroẗiņ waliyutabbirúa má ‘alaua tatbírona
 8. ‘Asaē Robbukum àņ yarḥamakum; Waìn ‘udttum ‘udná; Waja’alná Jahannama lilkāfirína ḥaṣírona
 9. Ìnna hāvá alQur-ána yahdie lillatie hiya àqwamu wayubaṡṡiru almu-minína allavína ya’malúna alṣṣōliḥāti ànna lahum àjrońa kabíroņa
 10. Waànna allavína lá yu-minúna bialǍciroẗi à’tadná lahum ‘avábana àlímaņa
 11. Wayad’u alìńsānu bialṡṡarri du’ã-ahu bialcoiri, wakána alìńsānu ‘ajúlaņa
 12. Waja’alná allaila waalnnaháro -áyataini, famaḥaunã -áyaẗa allaili waja’alnã -áyaẗa alnnahári mubṣiroẗaņ llitabtagúa faḍlaņa mmiņ rRobbikum walita’lamúa ‘adada alssinína waalḥisába; Wakulla ṡai-iń faṣṣolnāhu tafṣílaņa
 13. Wakulla ìńsānin àlzamnāhu ṭõìrohū fie ‘unuqihī, wanucriju lahū Yauma alQiyāmaẗi kitābaņa yalqōhu mańṡúrona
 14. Aqro- kitābaka kafaē binafsika alyauma ‘alaika ḥasíbaņa
 15. Mmani ahtadaē faìnnamá yahtadie linafsihī, wamań ḍolla faìnnamá yaḍillu ‘alaihá; Walá taziru wáziroẗuņ wizro ùcroē: Wamá kunná mu’avibína ḥattaē nab’aṫa rosúlaņa
 16. Waìvã àrodnã àņ nnuhlika qoryaẗan àmarná mutrofíhá fafasaqúa fíhá faḥaqqo ‘alaihá alqoulu fadammarnāhá tadmíroņa
 17. Wakam àhlakná mina alqurúni miň ba’di Núḥ: Wakafaē biRobbika bivunúbi ‘ibádihī cobíroňa baṣírroņa
 18. Mmań kána yurídu al’ájilaẗa ‘ajjalná lahū fíhá má naṡã-u limaņ nnurídu ṫumma ja’alná lahū Jahannama yaṣlāhá mavmúmaņa mmadḥúroņa
 19. Waman àrōda alǍciroẗa wasa’aē lahá sa’yahá waHuwa mu-minuń faùulãìka kána sa’yuhum mmaṡkúrońa
 20. Kullaņa nnumiddu hãùlã-i wahãùlã-i min ‘aṭõ-i Robbika; Wamá kána ‘aṭõ-u Robbika maḥṿúrona
 21. Ańṿur kaifa faḍḍolná ba’ḍohum ‘alaē ba’ḍ; WalalǍciroẗu àkbaru darojātiņ waàkbaru tafḍílaņa
 22. Llá taj’al ma’a Alllōhi ìlāhana -ácoro fataq’uda mavmúmaņa mmacvúlaņa
 23. Waqoḍoē Robbuka àllá ta’budũa ìllã ìyyáhu wabialwālidaini ìḥsānana: ìmmá yablugonna ‘ińdaka alkibaro àḥaduhumã àw kiláhumá falá taqul llahumã ùffiņ walá tanharhumá waqul llahumá qoulańa karímaņa
 24. Wacfiḍ lahumá janáḥa alvvulli mina alrroḥmaẗi waqul rRobbi arḥamhumá kamá Robbayánie ṣogíroņa
 25. RRobbukum à’lamu bimá fie nufúsikum; Ìń takúnúa ṣōliḥína faìnnahū kána lilàwwábína gofúroņa
 26. Wa-āti vá alqurbaē ḥaqqohū waalmiskína wabna alssabíli walá tubavir tabvírona
 27. Ìnna almubavirína kánũa ìcwāna alṡṡayāṭíni, wakána alṡṠaiṭōnu liRobbihī kafúroņa
 28. Waìmmá tu’riḍonna ‘anhumu abtigõ-a roḥmaẗiņ mmiņ rRobbika tarjúhá faqul llahum qoulaņa mmaisúroņa
 29. Walá taj’al yadaka maglúlaẗan ìlaē ‘unuqika walá tabsuṭhá kulla albasṭi fataq’uda malúmaņa mmaḥsúrona
 30. Ìnna Robbaka yabsuṭu alrrizqo limaņ yaṡã-u wayaqdiru; Ìnnahū kána bi’ibádihī cobíroňa baṣíroņa
 31. Walá taqtulũa àulādakum coṡyaẗa ìmlāqiņ, nNaḥnu narzuquhum waìyyákum; Ìnna qotlahum kána ciṭ-ańa kabíroņa
 32. Walá taqrobúa alzzinaẽ; Ìnnahū kána fāḥiṡaẗaņ wasã-a sabílaņa
 33. Walá taqtulúa alnnafsa allatie ḥarroma Alllōhu ìllá bialḥaqqi: Wamań qutila maṿlúmańa faqod ja’alná liwaliyyihī sulṭōnańa falá yusrif ffie alqotli, ìnnahū kána mańṣúroņa
 34. Walá taqrobúa mála alyatími ìllá biallatie hiya àḥsanu ḥattaē yablugo àṡuddahū; Waàufúa bial’ahdi, ìnna al’ahda kána mas-úlaņa
 35. Waàufúa alkaila ìvá kiltum wazinúa bialqisṭósi almustaqími; Vālika coiruņ waàḥsanu ta-wílaņa
 36. Walá taqfu má laisa laka bihī ‘ilmun; Ìnna alssam’a waalbaṣoro waalfuǎda kullu ùulãìka kána ‘anhu mas-úlaņa
 37. Walá tamṡi fie alàrḍi maroḥana, ìnnaka lań tacriqo alàrḍo walań tablugo aljibála ṭúlańa
 38. Kullu vālika kána sayyiùhū ‘ińda Robbika makrúhańa
 39. Vālika mimmã àuḥaẽ ìlaika Robbuka mina alḥikmaḧi: Walá taj’al ma’a Alllōhi ìlāhana -ácoro fatulqoē fie Jahannama malúmaņa mmadḥúrona
 40. Àfaàṣfākum Robbukum bialbanína wattacova mina almalãìkaẗi ìnāṫana; Ìnnakum lataqúlúna qoulana ‘aṿímaņa
 41. Walaqod ṣorrofná fie hāvá alQur-áni liyavakkarúa wamá yazíduhum ìllá nufúrońa
 42. Qul llau kána ma’ahū -álihaẗuń kamá yaqúlúna ìvaņa llábtagoua ìlaē vie al’Arṡi sabílańa
 43. Subḥānahū wata’ālaē ‘ammá yaqúlúna ‘uluwwańa kabírońa
 44. Tusabbiḥu lahu alssamāwātu alssab’u waalàrḍu wamań fíhinna; Waìņ mmiń ṡai-in ìllá yusabbiḥu biḥamdihī walākiņ llá tafqohúna tasbíḥahum; Ìnnahū kána ḥalímana gofúroņa
 45. Waìvá qoro-ta alQur-ána ja’alná bainaka wabaina allavína lá yu-minúna bialǍciroẗi ḥijábaņa mmastúroņa
 46. Waja’alná ‘alaē qulúbihim àkinnaẗan àņ yafqohúhu wafiẽ -ávánihim waqroņa; Waìvá vakarta Robbaka fie alQur-áni waḥdahū wallaua ‘alaẽ àdbārihim nufúroņa
 47. NNaḥnu à’lamu bimá yastami’úna bihiẽ ìv yastami’úna ìlaika waìv hum najwaẽ ìv yaqúlu alṿṿōlimúna ìń tattabi’úna ìllá rojulaņa mmasḥúrona
 48. Ańṿur kaifa ḍorobúa laka alàmṫála faḍollúa falá yastaṭí’úna sabílaņa
 49. Waqólũa à-ivá kunná ‘iṿōmaņa warufātana à-inná lamab’úṫúna colqońa jadídańa
 50. Qul kúnúa ḥijároẗan àw ḥadídana
 51. Àw colqoņa mmimmá yakburu fie ṣudúrikum; Fasayaqúlúna maņ yu’íduná, quli allavie faṭorokum àwwala marroḧ; Fasayungiḍúna ìlaika ru-úsahum wayaqúlúna mataē huwa, qul ‘asaẽ àņ yakúna qoríbaņa
 52. Yauma yad’úkum fatastajíbúna biḥamdihī wataṿunnúna ìņ llabiṫtum ìllá qolílaņa
 53. Waqul lli’ibádie yaqúlúa allatie hiya àḥsanu; Ìnna alṡṠaiṭōna yańzagu bainahum; Ìnna alṡṠaiṭōna kána lilìńsāni ‘aduwwaņa mmubínaņa
 54. RRobbukum à’lamu bikum, ìņ yaṡa- yarḥamkum àw ìņ yaṡa- yu’avibkum; Wamã àrsalnāka ‘alaihim wakílaņa
 55. WaRobbuka à’lamu bimań fie alssamāwāti waalàrḍi: Walaqod faḍḍolná ba’ḍo alnnabiyyīna ‘alaē ba’ḍiņ, wa-átainá Dáwūda Zabúrońa
 56. Quli ad’úa allavína za’amtum mmiń dúnihī falá yamlikúna kaṡfa alḍḍurri ‘ańkum walá taḥwílana
 57. Ùulãìka allavína yad’úna yabtagúna ìlaē Robbihimu alwasílaẗa àyyuhum àqrobu wayarjúna roḥmatahū wayacófúna ‘avábahū; Ìnna ‘avába Robbika kána maḥvúroņa
 58. Waìņ mmiń qoryaẗin ìllá Naḥnu muhlikúhá qobla Yaumi alQiyāmaẗi àw mu’avibúhá ‘avábańa ṡadídańa; Kána vālika fie alkitābi masṭúroņa
 59. Wamá mana’anã àņ nnursila bial-áyāti ìllã àń kavvaba bihá alàwwalúna; Wa-átainá Ṫamúda alnnáqoẗa mubṣiroẗań faṿolamúa bihá; Wamá nursilu bial-áyāti ìllá tacwífaņa
 60. Waìv qulná laka ìnna Robbaka àḥáṭo bialnnási; Wamá ja’alná alrru-yá allatiẽ àroināka ìllá fitnaẗaņ llilnnási waalṡṡajaroẗa almal’únaẗa fie alQur-áni; Wanucowwifuhum famá yazíduhum ìllá ṭugyānańa kabíroņa
 61. Waìv qulná lilmalãìkaẗi asjudúa liǍdama fasajadũa ìllã Ìblísa qóla -aàsjudu liman colaqta ṭínańa
 62. Qóla àro-aitaka hāvá allavie karromta ‘alayya laìn àccortaniẽ ìlaē Yaumi alQiyāmaẗi laàḥtanikanna vurriyyatahũ ìllá qolílańa
 63. Qóla avhab famań tabi’aka minhum faìnna Jahannama jazã-ukum jazã-aņ mmaufúroņa
 64. Waastafziz mani astaṭo’ta minhum biṣoutika waàjlib ‘alaihim bicoilika warojilika waṡárikhum fie alàmwāli waalàulādi wa’idhum; Wamá ya’iduhumu alṡṠaiṭōnu ìllá gurúrona
 65. Ìnna ‘ibádie laisa laka ‘alaihim sulṭōn; Wakafaē biRobbika wakílaņa
 66. RRobbukumu allavie yuzjie lakumu alfulka fie albaḥri litabtagúa miń faḍlihiẽ; Ìnnahū kána bikum roḥímaņa
 67. Waìvá massakumu alḍḍurru fie albaḥri ḍolla mań tad’úna ìllã ìyyáhu, falammá najjákum ìlae albarri à’roḍtum; Wakána alìńsānu kafúrona
 68. Àfaàmińtum àņ yacsifa bikum jániba albarri àw yursila ‘alaikum ḥáṣibańa ṫumma lá tajidúa lakum wakílana
 69. Àm àmińtum àņ yu’ídakum fíhi tároẗan ùcroē fayursila ‘alaikum qóṣifaņa mmina alrríḥi fayugriqokum bimá kafartum ṫumma lá tajidúa lakum ‘alainá bihī tabí’aņa
 70. Walaqod karromná baniẽ -Ádama waḥamalnāhum fie albarri waalbaḥri warozaqnāhum mmina alṭṭoyyibāti wafaḍḍolnāhum ‘alaē kaṫíriņ mmimman colaqná tafḍílaņa
 71. Yauma nad’úa kulla ùnásiň biìmāmihim faman -útiya kitābahū biyamínihī faùulãìka yaqro-úna kitābahum walá yuṿlamúna fatílaņa
 72. Wamań kána fie hāvihiẽ à’maē fahuwa fie alǍciroẗi à’maē waàḍollu sabílaņa
 73. Waìń kádúa layaftinúnaka ‘ani allaviẽ àuḥainã ìlaika litaftariya ‘alainá goirohū, waìvaņa llaattacovúka colílaņa
 74. Walaulã àń ṫabbatnāka laqod kidtta tarkanu ìlaihim ṡai-ańa qolílana
 75. Ìvaņa llaàvaqnāka ḍi’fa alḥayāuẗi waḍi’fa almamāti ṫumma lá tajidu laka ‘alainá naṣíroņa
 76. Waìń kádúa layastafizzúnaka mina alàrḍi liyucrijúka minhá, waìvaņa llá yalbaṫúna cilāfaka ìllá qolílańa
 77. Sunnaẗa mań qod àrsalná qoblaka miņ rrusuliná, walá tajidu lisunnatiná taḥwílana
 78. Àqimi alṣṣolāuẗa lidulúki alṡṡamsi ìlaē gosaqi allaili waqur-ána alfajri, ìnna qur-ána alfajri kána maṡhúdaņa
 79. Wamina allaili fatahajjad bihī náfilaẗaņ llaka ‘asaẽ àņ yab’aṫaka Robbuka maqómaņa mmaḥmúdaņa
 80. Waqul rRobbi àdcilnie mudcola ṣidqiņ waàcrijnie mucroja ṣidqiņ waaj’al llie miņ lladuńka sulṭōnaņa nnaṣíroņa
 81. Waqul jã-a alḥaqqu wazahaqo albāṭilu; Ìnna albāṭila kána zahúqoņa
 82. Wanunazzilu mina alQur-áni má huwa ṡifã-uņ waroḥmaẗuņ llilmu-minína walá yazídu alṿṿōlimína ìllá cosároņa
 83. Waìvã àn’amná ‘alae alìńsāni à’roḍo wanaàē bijánibihī waìvá massahu alṡṡarru kána ya-úsańa
 84. Qul kulluņ ya’malu ‘alaē ṡákilatihī faRobbukum à’lamu biman huwa àhdaē sabílaņa
 85. Wayasàlúnaka ‘ani alrrúḥi, quli alrrúḥu min àmri Robbie wamã -útítum mmina al’ilmi ìllá qolílaņa
 86. Walaìń ṡi-ná lanavhabanna biallaviẽ àuḥainã ìlaika ṫumma lá tajidu laka bihī ‘alainá wakílana
 87. Ìllá roḥmaẗaņ mmiņ rRobbika; Ìnna faḍlahū kána ‘alaika kabírońa
 88. Qul llaìni ajtama’aẗi alìńsu waaljinnu ‘alaẽ àņ ya-túa bimiṫli hāvá alQur-áni lá ya-túna bimiṫlihī walau kána ba’ḍuhum liba’ḍiń ṿohíroņa
 89. Walaqod ṣorrofná lilnnási fie hāvá alQur-áni miń kulli maṫaliń faàbaẽ àkṫaru alnnási ìllá kufúroņa
 90. Waqólúa laņ nnu-mina laka ḥattaē tafjuro laná mina alàrḍi yaňbú’ana
 91. Àw takúna laka jannaẗuņ mmiņ nnacíliņ wa’inabiń fatufajjiro alànhāro cilālahá tafjírona
 92. Àw tusqiṭo alssamã-a kamá za’amta ‘alainá kisafana àw ta-tiya biAlllāhi waalmalãìkaẗi qobílana
 93. Àw yakúna laka baituņ mmiń zucrufin àw tarqoē fie alssamã-i walaņ nnu-mina liruqiyyika ḥattaē tunazzila ‘alainá kitābaņa nnaqroùhū: Qul subḥāna Robbie hal kuńtu ìllá baṡaroņa rrosúlaņa
 94. Wamá mana’a alnnása àņ yu-minũa ìv jã-ahumu alhudaẽ ìllã àń qólũa àba’aṫa Alllōhu baṡaroņa rrosúlańa
 95. Qul llau kána fie alàrḍi malãìkaẗuņ yamṡúna muṭmaìnnína lanazzalná ‘alaihim mmina alssamã-i malakaņa rrosúlańa
 96. Qul kafaē biAlllāhi ṡahídaňa bainie wabainakum; Ìnnahū kána bi’ibádihī cobíroňa baṣíroņa
 97. Wamaņ yahdi Alllāhu fahuwa almuhtadi, wamaņ yuḍlil falań tajida lahum àuliyã-a miń dúnihī, wanaḥṡuruhum Yauma alQiyāmaẗi ‘alaē wajúhihim ‘umyaņa wabukmaņa waṣummaņa, mma-wāhum Jahannamu, kullamá cobat zidnāhum sa’írońa
 98. Vālika jazã-uhum biànnahum kafarúa biǎyātiná waqólũa à-ivá kunná ‘iṿōmaņa warufātana à-inná lamab’úṫúna colqońa jadídana
 99. Àwalam yaroua ànna Alllōha allavie colaqo alssamāwāti waalàrḍo qōdirun ‘alaẽ àņ yacluqo miṫlahum waja’ala lahum àjalaņa llá roiba fíhi faàbae alṿṿōlimúna ìllá kufúrońa
 100. Qul llau àńtum tamlikúna cozãìna roḥmaẗi Robbiẽ ìvaņa llaàmsaktum coṡyaẗa alìńfáqi; Wakána alìńsānu qotúroņa
 101. Walaqod -átainá Músaē tis’a -áyātiň bayyinātiń, faasàl baniẽ Ìsrõ-íla ìv jã-ahum faqóla lahū Fir’aunu ìnnie laàṿunnuka yāMúsaē masḥúrońa
 102. Qóla laqod ‘alimta mã àńzala hãùlã-i ìllá Robbu alssamāwāti waalàrḍi baṣõìro waìnnie laàṿunnuka yāFir’aunu maṫbúrońa
 103. Faàrōda àņ yastafizzahum mmina alàrḍi faàgroqnāhu wamaņ mma’ahū jamí’aņa
 104. Waqulná miň ba’dihī libaniẽ Ìsrõ-íla askunúa alàrḍo faìvá jã-a wa’du alǍciroẗi ji-ná bikum lafífaņa
 105. Wabialḥaqqi àńzalnāhu wabialḥaqqi nazala: Wamã àrsalnāka ìllá mubaṡṡiroņa wanavíroņa
 106. Waqur-ánańa faroqnāhu litaqroàhū ‘alae alnnási ‘alaē mukṫiņ wanazzalnāhu tańzílańa
 107. Qul -áminúa bihiẽ àw lá tu-minũa; Ìnna allavína -útúa al’ilma miń qoblihiẽ ìvá yutlaē ‘alaihim yacirrúna lilàvqóni sujjadaņa
 108. Wayaqúlúna subḥāna Robbinã ìń kána wa’du Robbiná lamaf’úlaņa
 109. Wayacirrúna lilàvqóni yabkúna wayazíduhum cuṡú’ańa
 110. Qul ad’úa Alllōha àwi ad’úa alrRoḥmāna, àyyaņa mmmá tad’úa falahu alàsmã-u alḥusnaē; Walá tajhar biṣolátika walá tucófit bihá wabtagi baina vālika sabílaņa
 111. Waquli alḥamdu liLlāhi allavie lam yattaciv waladaņa walam yakuņ llahū ṡaríkuń fie almulki walam yakuņ llahū waliyyuņ mmina alvvulli, wakabbirhu takbíroňa