58. Súroḧ alMujádilaḧ

(22)

Please find a guide to the Euro-Accented transliteration system used below here.

Bismi Alllāhi alRroḥmāni alRroḥími

Juz- 28

 1. Qod sami’a Alllōhu qoula allatie tujādiluka fie zaujihá wataṡtakiẽ ìlae Alllōhi waAlllōhu yasma’u taḥáwurokumã; Ìnna Alllōha samí’uň baṣírun
 2. Allavína yuṿōhirúna mińkum mmiņ nnisãìhim mmá hunna ùmmahātihim, ìn ùmmahātuhum ìllá allã-ie waladnahum; Waìnnahum layaqúlúna muńkaroņa mmina alqouli wazúroņa; Waìnna Alllōha la’afuwwun gofúr
 3. Waallavína yuṿōhirúna miņ nnisãìhim ṫumma ya’údúna limá qólúa fataḥríru roqobaẗiņ mmiń qobli àņ yatamãssá; Vālikum tú’aṿúna bihī; WaAlllōhu bimá ta’malúna cobír
 4. Famaņ llam yajid faṣiyámu ṡahroini mutatábi’aini miń qobli àņ yatamãssá, famaņ llam yastaṭi’ faìṭ’āmu sittína miskínańa; Vālika litu-minúa biAlllāhi warosúlihī; Watilka ḥudúdu Alllōhi: Walilkāfirína ‘avábun àlímun
 5. Ìnna allavína yuḥãddúna Alllōha warosúlahū kubitúa kamá kubita allavína miń qoblihim; Waqod àńzalnã -áyātiň bayyināt; Walilkāfirína ‘avábuņ mmuhín
 6. Yauma yab’aṫuhumu Alllōhu jamí’ańa fayunabbiùhum bimá ‘amilũa; Àḥṣōhu Alllōhu wanasúhu; WaAlllōhu ‘alaē kulli ṡai-iń ṡahídun
 7. Àlam taroẽ ànna Alllōha ya’lamu má fie alssamāwāti wamá fie alàrḍi, má yakúnu miņ nnajwaē ṫalāṫaẗin ìllá Huwa róbi’uhum walá comsaẗin ìllá Huwa sádisuhum walã àdnaē miń vālika walã àkṫaro ìllá Huwa ma’ahum àina má kánúa, ṫumma yunabbiùhum bimá ‘amilúa Yauma alQiyāmaḧi; Ìnna Alllōha bikulli ṡai-in ‘alímun
 8. Àlam taroẽ ìlae allavína nuhúa ‘ani alnnajwaē ṫumma ya’údúna limá nuhúa ‘anhu wayatanājauna bialìṫmi waal’udwāni wama’ṣiyaẗi alrrosúli, waìvá jã-úka ḥayyauka bimá lam yuḥayyika bihi Alllāhu wayaqúlúna fiẽ àńfusihim laulá yu’avvibuná Alllōhu bimá naqúlu; Ḥasbuhum Jahannamu yaṣlaunahá, fabi-sa almaṣíru
 9. Yãàyyuhá allavína -ámanúa ìvá tanājaitum falá tatanájaua bialìṫmi waal’udwāni wama’ṣiyaẗi alrrosúli watanájaua bialbirri waalttaqwaē, waattaqúa Alllōha allaviẽ ìlaihi tuḥṡarúna
 10. Ìnnamá alnnajwaē mina alṡṠaiṭōni liyaḥzuna allavína -ámanúa walaisa biḍõrrihim ṡai-ana ìllá biìvni Alllāhi; Wa’alae Alllōhi falyatawakkali almu-minúna
 11. Yãàyyuhá allavína -ámanũa ìvá qíla lakum tafassaḥúa fie almajálisi faafsaḥúa yafsaḥi Alllāhu lakum, waìvá qíla ańṡuzúa faańṡuzúa yarfa’i Alllāhu allavína -ámanúa mińkum waallavína -útúa al’ilma darojāt; WaAlllōhu bimá ta’malúna cobír
 12. Yãàyyuhá allavína -ámanũa ìvá nājaitumu alrrosúla faqoddimúa baina yadai najwākum ṣodaqoḧ; Vālika coiruņ llakum waàṭharu; Faìņ llam tajidúa faìnna Alllōha gofúruņ rroḥímun
 13. -Aàṡfaqtum àń tuqoddimúa baina yadai najwākum ṣodaqōt; Faìv lam taf’alúa watába Alllōhu ‘alaikum faàqímúa alṣṣolāuẗa wa-átúa alzzakāuẗa waàṭí’úa Alllōha warosúlahū; WaAlllōhu cobíruň bimá ta’malúna
 14. Àlam taroẽ ìlae allavína tawallaua qoumana goḍiba Alllōhu ‘alaihim mmá hum mmińkum walá minhum wayaḥlifúna ‘alae alkavibi wahum ya’lamúna
 15. À’adda Alllōhu lahum ‘avábańa ṡadídana, ìnnahum sã-a má kánúa ya’malúna
 16. Attacovũa àimānahum junnaẗań faṣoddúa ‘ań sabíli Alllāhi falahum ‘avábuņ mmuhínuņ
 17. Llań tugniya ‘anhum àmwāluhum walã àulāduhum mmina Alllōhi ṡai-ana: Ùulãìka àṣḥābu alnNári, hum fíhá cōlidúna
 18. Yauma yab’aṫuhumu Alllōhu jamí’ańa fayaḥlifúna lahū kamá yaḥlifúna lakum wayaḥsabúna ànnahum ‘alaē ṡai-in; Àlã ìnnahum humu alkāvibúna
 19. Astaḥwava ‘alaihimu alṡṠaiṭōnu faàńsāhum vikro Alllōhi; Ùulãìka ḥizbu alṡṠaiṭōni; Àlã ìnna ḥizba alṡṠaiṭōni humu alcōsirúna
 20. Ìnna allavína yuḥãddúna Alllōha warosúlahũ ùulãìka fie alàvallína
 21. Kataba Alllōhu laàglibanna Ànå warusuliẽ; Ìnna Alllōha qowiyyun ‘azízuņ
 22. Llá tajidu qoumaņa yu-minúna biAlllāhi waalYaumi alǍciri yuwãddúna man ḥãdda Alllōha warosúlahū walau kánũa -ábã-ahum àw àbnã-ahum àw ìcwānahum àw ‘aṡírotahum; Ùulãìka kataba fie qulúbihimu al-ímāna waàyyadahum birúḥiņ mminhu; Wayudciluhum jannātiń tajrie miń taḥtihá alànhāru cōlidína fíhá; Roḍiya Alllōhu ‘anhum waroḍúa ‘anhu; Ùulãìka ḥizbu Alllōhi; Àlã ìnna ḥizba Alllōhi humu almufliḥúna