34. Súroḧ asSaba

(54)

Please find a guide to the Euro-Accented transliteration system used below here.

Bismi Alllāhi alRroḥmāni alRroḥími

 1. Alḥamdu liLlāhi allavie lahū má fie alssamāwāti wamá fie alàrḍi walahu alḥamdu fie alǍciroḧi; WaHuwa alḤakímu alCobíru
 2. Ya’lamu má yaliju fie alàrḍi wamá yacruju minhá wamá yańzilu mina alssamã-i wamá ya’ruju fíhá; WaHuwa alrRoḥímu alGofúru
 3. Waqóla allavína kafarúa lá ta-tíná alssá’aẗu, qul balaē waRobbie lata-tiyannakum ‘ālimi algoibi, lá ya’zubu ‘anhu miṫqólu varroẗiń fie alssamāwāti walá fie alàrḍi walã àṣgoru miń vālika walã àkbaru ìllá fie kitābiņ mmubíniņ
 4. Lliyajziya allavína -ámanúa wa’amilúa alṣṣōliḥāti; Ùulãìka lahum mmagfiroẗuņ warizquń karím
 5. Waallavína sa’aua fiẽ -áyātiná mu’ājizína ùulãìka lahum ‘avábuņ mmiņ rrijzin àlím
 6. Wayaroe allavína -útúa al’ilma allaviẽ ùńzila ìlaika miņ rRobbika Huwa alḥaqqo wayahdiẽ ìlaē ṣirōṭi al’Azízi alḤamídi
 7. Waqóla allavína kafarúa hal nadullukum ‘alaē rojuliņ yunabbiùkum ìvá muzziqtum kulla mumazzaqin ìnnakum lafie colqiń jadídin
 8. Àftaroē ‘alae Alllōhi kavibana àm bihī jinnaḧ: Bali allavína lá yu-minúna bialǍciroẗi fie al’avábi waalḍḍolāli alba’ídi
 9. Àfalam yaroua ìlaē má baina àidíhim wamá colfahum mmina alssamã-i waalàrḍi; Ìņ nnaṡa- nacsif bihimu alàrḍo àw nusqiṭ ‘alaihim kisafaņa mmina alssamã-i; Ìnna fie vālika laǎyaẗaņ llikulli ‘abdiņ mmuníb
 10. Walaqod -átainá Dáwūda minná faḍlaņa, yājibálu àwwibie ma’ahū waalṭṭoiro, waàlanná lahu alḥadída
 11. Àni a‘mal sábigóẗiņ waqoddir fie alssardi, waa‘malúa ṣōliḥana, ìnnie bimá ta’malúna baṣír
 12. WaliSulaimāna alrríḥa guduwwuhá ṡahruņ warowáḥuhá ṡahruņ, waàsalná lahū ‘aina alqiṭri, wamina aljinni maņ ya’malu baina yadaihī biìvni Robbihī, wamaņ yazig minhum ‘an àmriná nuviqhu min ‘avábi alsSa’íri
 13. Ya’malúna lahū má yaṡã-u miņ mmaḥáríba watamáṫíla wajifániń kaaljawábi waqudúriņ rrósiyātin; A’malũa -ála Dáwūda ṡukroņa; Waqolíluņ mmin ‘ibádiya alṡṡakúru
 14. Falammá qoḍoiná ‘alaihi almauta má dallahum ‘alaē mautihiẽ ìllá dãbbaẗu alàrḍi ta-kulu mińsaàtahū, falammá corro tabayyanaẗi aljinnu àņ llau kánúa ya’lamúna algoiba má labiṫúa fie al’avábi almuhíni
 15. Laqod kána liSabaìń fie maskanihim -áyaẗuń, jannatáni ‘aņ yamíniņ waṡimáliń, kulúa miņ rrizqi Robbikum waṡkurúa lahū; Baldaẗuń ṭoyyibaẗuņ waRobbun gofúr
 16. Faà’roḍúa faàrsalná ‘alaihim saila al’arimi wabaddalnāhum bijannataihim jannataini vawátaẽ ùkulin comṭiņ waàṫliņ waṡai-iņ mmiń sidriń qolíl
 17. Vālika jazaināhum bimá kafarúa, wahal nujáziẽ ìllá alkafúro
 18. Waja’alná bainahum wabaina alquroe allatie bārokná fíhá qurona ṿōhiroẗaņ waqoddarná fíhá alssairo, sírúa fíhá layáliya waàyyámana -áminína
 19. Faqólúa Robbaná bā’id baina àsfáriná waṿolamũa àńfusahum faja’alnāhum àḥádíṫa wamazzaqnāhum kulla mumazzaqin; Ìnna fie vālika laǎyātiņ llikulli ṣobbáriń ṡakúr
 20. Walaqod ṣoddaqo ‘alaihim Ìblísu ṿonnahu faattaba’úhu ìllá faríqoņa mmina almu-minína
 21. Wamá kána lahū ‘alaihim mmiń sulṭōnin ìllá lina’lama maņ yu-minu bialǍciroẗi mimman huwa minhá fie ṡakk: WaRobbuka ‘alaē kulli ṡai-in ḥafíṿ
 22. Qul ad’úa allavína za’amtum mmiń dúni Alllāhi lá yamlikúna miṫqóla varroẗiń fie alssamāwāti walá fie alàrḍi wamá lahum fíhimá miń ṡirkiņ wamá lahū minhum mmiń ṿohír
 23. Walá tańfa’u alṡṡafā’aẗu ‘ińdahũ ìllá liman àvina lahū; Ḥattaẽ ìvá fuzzi’a ‘ań qulúbihim qólúa mává qóla Robbukum, qólúa alḥaqqo, waHuwa al’Aliyyu alKabíru
 24. Qul maņ yarzuqukum mmina alssamāwāti waalàrḍi, quli Alllāhu, waìnnã àw ìyyákum la’alaē hudane àw fie ḍolāliņ mmubín
 25. Qul llá tusàlúna ‘ammã àjromná walá nusàlu ‘ammá ta’malúna
 26. Qul yajma’u bainaná Robbuná ṫumma yaftaḥu bainaná bialḥaqqi waHuwa alFattáḥu al’Alímu
 27. Qul àrúniya allavína àlḥaqtum bihī ṡurokã-a, kallá; Bal Huwa Alllōhu al’Azízu alḤakímu
 28. Wamã àrsalnāka ìllá kãffaẗaņ llilnnási baṡíroņa wanavíroņa walākinna àkṫaro alnnási lá ya’lamúna
 29. Wayaqúlúna mataē hāvá alwa’du ìń kuńtum ṣōdiqína
 30. Qul llakum mmí’ādu yaumiņ llá tasta-cirúna ‘anhu sá’aẗaņ walá tastaqdimúna
 31. Waqóla allavína kafarúa laņ nnu-mina bihāvá alQur-áni walá biallavie baina yadaihī: Walau taroẽ ìvi alṿṿōlimúna mauqúfúna ‘ińda Robbihim yarji’u ba’ḍuhum ìlaē ba’ḍin alqoula yaqúlu allavína astuḍ’ifúa lillavína astakbarúa laulã àńtum lakunná mu-minína
 32. Qóla allavína astakbarúa lillavína astuḍ’ifũa ànaḥnu ṣodadnākum ‘ani alhudaē ba’da ìv jã-akum, bal kuńtum mmujrimína
 33. Waqóla allavína astuḍ’ifúa lillavína astakbarúa bal makru allaili waalnnahári ìv ta-murúnanã àņ nnakfuro biAlllāhi wanaj’ala lahũ àńdádaņa; Waàsarrúa alnnadámaẗa lammá roàwuu al’avába; Waja’alná alàglāla fiẽ à’náqi allavína kafarúa, hal yujzauna ìllá má kánúa ya’malúna
 34. Wamã àrsalná fie qoryaẗiņ mmiņ nnavírin ìllá qóla mutrofúhã ìnná bimã ùrsiltum bihī kāfirúna
 35. Waqólúa naḥnu àkṫaru àmwālaņa waàulādaņa wamá naḥnu bimu’avabína
 36. Qul ìnna Robbie yabsuṭu alrrizqo limaņ yaṡã-u wayaqdiru walākinna àkṫaro alnnási lá ya’lamúna
 37. Wamã àmwālukum walã àulādukum biallatie tuqorribukum ‘ińdaná zulfaẽ ìllá man -ámana wa’amila ṣōliḥańa faùulãìka lahum jazã-u alḍḍi’fi bimá ‘amilúa wahum fie algurufāti -áminúna
 38. Waallavína yas’auna fiẽ -áyātiná mu’ājizína ùulãìka fie al’avábi muḥḍorúna
 39. Qul ìnna Robbie yabsuṭu alrrizqo limaņ yaṡã-u min ‘ibádihī wayaqdiru lahū; Wamã àńfaqtum mmiń ṡai-iń faHuwa yuclifuhū, waHuwa coiru alrrōziqína
 40. Wayauma yaḥṡuruhum jamí’ańa ṫumma yaqúlu lilmalãìkaẗi àhãùlã-i ìyyákum kánúa ya’budúna
 41. Qólúa subḥānaka àńta waliyyuná miń dúnihim, bal kánúa ya’budúna aljinna, àkṫaruhum bihim mmu-minúna
 42. Faalyauma lá yamliku ba’ḍukum liba’ḍiņ nnaf’aņa walá ḍorroņa wanaqúlu lillavína ṿolamúa vúqúa ‘avába alnNári allatie kuńtum bihá tukavvibúna
 43. Waìvá tutlaē ‘alaihim -áyātuná bayyinātiń qólúa má hāvã ìllá rojuluņ yurídu àņ yaṣuddakum ‘ammá kána ya’budu -ábãùkum waqólúa má hāvã ìllã ìfkuņ mmuftarona; Waqóla allavína kafarúa lilḥaqqi lammá jã-ahum ìn hāvã ìllá siḥruņ mmubín
 44. Wamã -átaināhum mmiń kutubiņ yadrusúnahá, wamã àrsalnã ìlaihim qoblaka miņ nnavír
 45. Wakavvaba allavína miń qoblihim wamá balagúa mi’ṡáro mã -átaināhum fakavvabúa rusulie, fakaifa kána nakíri
 46. Qul ìnnamã à’iṿukum biwāḥidaẗin, àń taqúmúa liLlāhi maṫnaē wafurōdaē ṫumma tatafakkarúa; Má biṣóḥibikum mmiń jinnaḧin; Ìn huwa ìllá navíruņ llakum baina yadai ‘avábiń ṡadíd
 47. Qul má saàltukum mmin àjriń fahuwa lakum, ìn àjriya ìllá ‘alae Alllōhi, waHuwa ‘alaē kulli ṡai-iń ṡahíd
 48. Qul ìnna Robbie yaqvifu bialḥaqqi ‘Allāmu alGuyúbi
 49. Qul jã-a alḥaqqu wamá yubdiù albāṭilu wamá yu’ídu
 50. Qul ìń ḍolaltu faìnnamã àḍillu ‘alaē nafsie, waìni ahtadaitu fabimá yúḥiẽ ìlayya Robbiẽ; Ìnnahū samí’uń qoríb
 51. Walau taroẽ ìv fazi’úa falá fauta waùcivúa miņ mmakániń qoríb
 52. Waqólũa -ámanná bihī waànnaē lahumu alttanáwuṡu miņ mmakániň ba’íd
 53. Waqod kafarúa bihī miń qoblu, wayaqvifúna bialgoibi miņ mmakániň ba’íd
 54. Waḥíla bainahum wabaina má yaṡtahúna kamá fu’ila biàṡyá’ihim mmiń qoblu; Ìnnahum kánúa fie ṡakkiņ mmuríb