15. Súroḧ alḤijr

(99)

Please find a guide to the Euro-Accented transliteration system used below here.

Bismi Alllāhi alRroḥmāni alRroḥími

Juz- 14

 1. ALR; Tilka -áyātu alkitābi waQur-ániņ mmubíniņ
 2. Rrubamá yawaddu allavína kafarúa lau kánúa muslimína
 3. Varhum ya-kulúa wayatamatta’úa wayulhihimu alàmalu, fasaufa ya’lamúna
 4. Wamã àhlakná miń qoryaẗin ìllá walahá kitābuņ mma’lúmuņ
 5. Mmá tasbiqu min ùmmaẗin àjalahá wamá yasta-cirúna
 6. Waqólúa yãàyyuhá allavie nuzzila ‘alaihi alvvikru ìnnaka lamajnúnuņ
 7. Llau má ta-tíná bialmalãìkaẗi ìń kuńta mina alṣṣōdiqína
 8. Má nunazzilu almalãìkaẗa ìllá bialḥaqqi wamá kánũa ìvaņa mmuńṿorína
 9. Ìnná Naḥnu nazzalná alvvikro waìnná lahū laḥāfiṿúna
 10. Walaqod àrsalná miń qoblika fie ṡiya’i alàwwalína
 11. Wamá ya-tíhim mmiņ rrosúlin ìllá kánúa bihī yastahzi-úna
 12. Kavālika naslukuhū fie qulúbi almujrimína
 13. Lá yu-minúna bihī waqod colat sunnaẗu alàwwalína
 14. Walau fataḥná ‘alaihim bábaņa mmina alssamã-i faṿollúa fíhi ya’rujúna
 15. Laqólũa ìnnamá sukkirot àbṣōruná bal naḥnu qoumuņ mmasḥúrúna
 16. Walaqod ja’alná fie alssamã-i burújaņa wazayyannāhá lilnnāṿirína
 17. Waḥafiṿnāhá miń kulli ṡaiṭóniņ rrojímin
 18. Ìllá mani astaroqo alssam’a faàtba’ahu ṡihábuņ mmubín
 19. Walàrḍo madadnāhá waàlqoiná fíhá rowāsiya waàňbatná fíhá miń kulli ṡai-iņ mmauzún
 20. Waja’alná lakum fíhá ma’āyiṡa wamaņ llastum lahū birōziqína
 21. Waìņ mmiń ṡai-in ìllá ‘ińdaná cozãìnuhū wamá nunazziluhũ ìllá biqodariņ mma’lúm
 22. Waàrsalná alrriyāḥa lawāqiḥa faàńzalná mina alssamã-i mã-ań faàsqoinākumúhu wamã àńtum lahū bicózinína
 23. Waìnná laNaḥnu nuḥyī wanumítu waNaḥnu alWāriṫúna
 24. Walaqod ‘alimná almustaqdimína mińkum walaqod ‘alimná almusta-cirína
 25. Waìnna Robbaka Huwa yaḥṡuruhum; Ìnnahū ḥakímun ‘alím
 26. Walaqod colaqná alìńsāna miń ṣolṣōliņ mmin ḥamaìņ mmasnún
 27. Waaljãnna colaqnāhu miń qoblu miņ nnári alssamúmi
 28. Waìv qóla Robbuka lilmalãìkaẗi ìnnie cōliquň baṡaroņa mmiń ṣolṣōliņ mmin ḥamaìņ mmasnún
 29. Faìvá sawwaituhū wanafactu fíhi miņ rrúḥie faqo’úa lahū sājidína
 30. Fasajada almalãìkaẗu kulluhum àjma’úna
 31. Ìllã Ìblísa àbaẽ àņ yakúna ma’a alssājidína
 32. Qóla yāÌblísu má laka àllá takúna ma’a alssājidína
 33. Qóla lam àkuņ lliàsjuda libaṡarin colaqtahū miń ṣolṣōliņ mmin ḥamaìņ mmasnún
 34. Qóla faacruj minhá faìnnaka rojím
 35. Waìnna ‘alaika alla’naẗa ìlaē Yaumi aldDíni
 36. Qóla Robbi faàńṿirniẽ ìlaē yaumi yub’aṫúna
 37. Qóla faìnnaka mina almuńṿorína
 38. Ilaē yaumi alwaqti alma’lúmi
 39. Qóla Robbi bimã àgwaitanie laùzayyinanna lahum fie alàrḍi walaùgwiyannahum àjma’ína
 40. Ìllá ‘ibádaka minhumu almuclaṣína
 41. Qóla hāvá ṣirōṭun ‘alayya mustaqímun
 42. Ìnna ‘ibádie laisa laka ‘alaihim sulṭōnun ìllá mani attaba’aka mina algōwína
 43. Waìnna Jahannama lamau’iduhum àjma’ína
 44. Lahá sab’aẗu àbwābiņ llikulli bábiņ mminhum juz-uņ mmaqsúmun
 45. Ìnna almuttaqína fie jannātiņ wa’uyúnin
 46. Adculúhá bisalāmin -áminína
 47. Wanaza’ná má fie ṣudúrihim mmin gillin ìcwānana ‘alaē sururiņ mmutaqōbilína
 48. Lá yamassuhum fíhá naṣobuņ wamá hum mminhá bimucrojína
 49. Nabbi- ‘ibádiẽ ànniẽ Ànå alGofúru alrRoḥímu
 50. Waànna ‘avábie huwa al’avábu alàlímu
 51. Wanabbi-hum ‘ań ḍoifi Ìbrōhíma
 52. Ìv dacolúa ‘alaihi faqólúa salāmańa qóla ìnná mińkum wajilúna
 53. Qólúa lá taujal ìnná nubaṡṡiruka bigulāmin ‘alím
 54. Qóla àbaṡartumúnie ‘alaẽ àņ mmassaniya alkibaru fabima tubaṡṡirúna
 55. Qólúa baṡarnāka bialḥaqqi falá takuņ mmina alqóniṭína
 56. Qóla wamaņ yaqnaṭu miņ rroḥmaẗi Robbihĩ ìllá alḍḍõllúna
 57. Qóla famá coṭbukum àyyuhá almursalúna
 58. Qólũa ìnnã ùrsilnã ìlaē qoumiņ mmujrimína
 59. Ìllã -ála Lúṭin ìnná lamunajjúhum àjma’ína
 60. Ìllá amroàtahū qoddarnã ìnnahá lamina algōbirína
 61. Falammá jã-a -ála Lúṭin almursalúna
 62. Qóla ìnnakum qoumuņ mmuńkarúna
 63. Qólúa bal ji-nāka bimá kánúa fíhi yamtarúna
 64. Waàtaināka bialḥaqqi waìnná laṣōdiqúna
 65. Faàsri biàhlika biqiṭ’iņ mmina allaili wattabi’ àdbārohum walá yaltafit mińkum àḥaduņ wamḍúa ḥaiṫu tu-marúna
 66. Waqoḍoinã ìlaihi vālika alàmro ànna dábiro hãùlã-i maqṭú’uņ mmuṣbiḥína
 67. Wajã-a àhlu almadínaẗi yastabṡirúna
 68. Qóla ìnna hãùlã-i ḍoifie falá tafḍoḥúni
 69. Waattaqúa Alllōha walá tuczúni
 70. Qólũa àwalam nanhaka ‘ani al’ālamína
 71. Qóla hãùlã-i banātiẽ ìń kuńtum fā’ilína
 72. La’amruka ìnnahum lafie sakrotihim ya’mahúna
 73. Faàcovathumu alṣṣoiḥaẗu muṡriqína
 74. Faja’alná ‘āliyahá sáfilahá waàmṭorná ‘alaihim ḥijároẗaņ mmiń sijjílin
 75. Ìnna fie vālika laǎyātiņ llilmutawassimína
 76. Waìnnahá labisabíliņ mmuqímin
 77. Ìnna fie vālika laǎyaẗaņ llilmu-minína
 78. Waìń kána Àṣḥābu alÀikaẗi laṿōlimína
 79. Faańtaqomná minhum waìnnahumá labiìmámiņ mmubín
 80. Walaqod kavvaba Àṣḥābu alḤijri almursalína
 81. Wa-átaināhum -áyātiná fakánúa ‘anhá mu’riḍína
 82. Wakánúa yanḥitúna mina aljibáli buyútana -áminína
 83. Faàcovathumu alṣṣoiḥaẗu muṣbiḥína
 84. Famã àgnaē ‘anhum mmá kánúa yaksibúna
 85. Wamá colaqná alssamāwāti waalàrḍo wamá bainahumã ìllá bialḥaqqi: Waìnna alssá’aẗa laǎtiyaẗuń, faaṣfaḥi alṣṣofḥa aljamíla
 86. Ìnna Robbaka Huwa alCollāqu al’Alímu
 87. Walaqod -átaināka sab’aņa mmina almaṫánie waalQur-ána al’Aṿíma
 88. Lá tamuddanna ‘ainaika ìlaē má matta’ná bihiẽ àzwājaņa mminhum walá taḥzan ‘alaihim wacfiḍ janáḥaka lilmu-minína
 89. Waqul ìnniẽ ànå alnnavíru almubínu
 90. Kamã àńzalná ‘alae almuqtasimína
 91. Allavína ja’alúa alQur-ána ‘iḍína
 92. FawaRobbika lanasàlannahum àjma’ína
 93. ‘Ammá kánúa ya’malúna
 94. Faaṣda’ bimá tu-maru waà’riḍ ‘ani almuṡrikína
 95. Ìnná kafaināka almustahzi-ína
 96. Allavína yaj’alúna ma’a Alllōhi ìlāhana -ácoro; Fasaufa ya’lamúna
 97. Walaqod na’lamu ànnaka yaḍíqu ṣodruka bimá yaqúlúna
 98. Fasabbiḥ biḥamdi Robbika wakuņ mmina alssājidína
 99. Wa’bud Robbaka ḥattaē ya-tiyaka alyaqínu