9. Súroḧ atTaubaḧ

(129)

Please find a guide to the Euro-Accented transliteration system used below here.

 1. Barõàtuņ mmina Alllōhi warosúlihiẽ ìlae allavína ‘āhadttum mmina almuṡrikína
 2. Fasíḥúa fie alàrḍi àrba’aẗa àṡhuriņ waa‘lamũa ànnakum goiru mu’jizie Alllōhi waànna Alllōha muczie alkāfirína
 3. Waàvānuņ mmina Alllōhi warosúlihiẽ ìlae alnnási yauma alḤajji alàkbari ànna Alllōha barẽ-uņ mmina almuṡrikína warosúluhū; Faìń tubtum fahuwa coiruņ llakum, waìń tawallaitum faa‘lamũa ànnakum goiru mu’jizie Alllōhi: Wabaṡṡiri allavína kafarúa bi’avábin àlímin
 4. Ìllá allavína ‘āhadttum mmina almuṡrikína ṫumma lam yańquṣúkum ṡai-aņa walam yuṿōhirúa ‘alaikum àḥadańa faàtimmũa ìlaihim ‘ahdahum ìlaē muddatihim; Ìnna Alllōha yuḥibbu almuttaqína
 5. Faìvá ańsalaco alàṡhuru alḥurumu faaqtulúa almuṡrikína ḥaiṫu wajadttumúhum wacuvúhum waḥṣurúhum wáq’udúa lahum kulla marṣod; Faìń tábúa waàqómúa alṣṣolāuẗa wa-átawua alzzakāuẗa facollúa sabílahum; Ìnna Alllōha gofúruņ rroḥím
 6. Waìn àḥaduņ mmina almuṡrikína astajároka faàjirhu ḥattaē yasma’a kaláma Alllōhi ṫumma àblighu ma-manahū; Vālika biànnahum qoumuņ llá ya’lamúna
 7. Kaifa yakúnu lilmuṡrikína ‘ahdun ‘ińda Alllōhi wa’ińda rosúlihiẽ ìllá allavína ‘āhadttum ‘ińda alMasjidi alḤarómi, famá astaqōmúa lakum faastaqímúa lahum; Ìnna Alllōha yuḥibbu almuttaqína
 8. Kaifa waìņ yaṿharúa ‘alaikum lá yarqubúa fíkum ìllaņa walá vimmaḧ; Yurḍúnakum biàfwāhihim wata-baē qulúbuhum waàkṫaruhum fāsiqúna
 9. Aṡtarowua biǎyāti Alllāhi ṫamanańa qolílańa faṣoddúa ‘ań sabílihiẽ; Ìnnahum sã-a má kánúa ya’malúna
 10. Lá yarqubúna fie mu-minin ìllaņa walá vimmaḧ; Waùulãìka humu almu’tadúna
 11. Faìń tábúa waàqómúa alṣṣolāuẗa wa-átawua alzzakāuẗa faìcwānukum fie alddíni: Wanufaṣṣilu alǎyāti liqoumiņ ya’lamúna
 12. Waìņ nnakaṫũa àimānahum mmiň ba’di ‘ahdihim waṭo’anúa fie dínikum faqōtilũa àìmmaẗa alkufri ìnnahum lã àimāna lahum la’allahum yańtahúna
 13. Àlá tuqōtilúna qoumaņa nnakaṫũa àimānahum wahammúa biìcrōji alrrosúli wahum bada-úkum àwwala marroḧin; Àtacṡaunahum; FaAlllōhu àḥaqqu àń tacṡauhu ìń kuńtum mmu-minína
 14. Qōtilúhum yu’avibhumu Alllōhu biàidíkum wayuczihim wayańṣurkum ‘alaihim wayaṡfi ṣudúro qoumiņ mmu-minína
 15. Wayuvhib goiṿo qulúbihim: Wayatúbu Alllōhu ‘alaē maņ yaṡã-u: WaAlllōhu ‘alímun ḥakímun
 16. Àm ḥasibtum àń tutrokúa walammá ya’lami Alllāhu allavína jāhadúa mińkum walam yattacivúa miń dúni Alllāhi walá rosúlihī walá almu-minína walíjaḧ; WaAlllōhu cobíruň bimá ta’malúna
 17. Má kána lilmuṡrikína àņ ya’murúa masājida Alllōhi ṡāhidína ‘alaẽ àńfusihim bialkufri; Ùulãìka ḥabiṭot à’māluhum wafie alnNári hum cōlidúna
 18. Ìnnamá ya’muru masājida Alllōhi man -ámana biAlllāhi waalYaumi alǍciri waàqóma alṣṣolāuẗa wa-átae alzzakāuẗa walam yacṡa ìllá Alllōha, fa’asaẽ ùulãìka àņ yakúnúa mina almuhtadína
 19. Àja’altum siqóyaẗa alḥãjji wa’imároẗa alMasjidi alḤarómi kaman -ámana biAlllāhi waalYaumi alǍciri wajāhada fie sabíli Alllāhi; Lá yastawúna ‘ińda Alllōhi: WaAlllōhu lá yahdie alqouma alṿṿōlimína
 20. Allavína -ámanúa wahájarúa wajāhadúa fie sabíli Alllāhi biàmwālihim waàńfusihim à’ṿomu darojaẗan ‘ińda Alllōhi; Waùulãìka humu alfãìzúna
 21. Yubaṡṡiruhum Robbuhum biroḥmaẗiņ mminhu wariḍwāniņ wajannātiņ llahum fíhá na’ímuņ mmuqímun
 22. Cōlidína fíhã àbadana: ìnna Alllōha ‘ińdahũ àjrun ‘aṿím
 23. Yãàyyuhá allavína -ámanúa lá tattacivũa -ábã-akum waìcwānakum àuliyã-a ìni astaḥabbúa alkufro ‘alae al-ímāni; Wamaņ yatawallahum mmińkum faùulãìka humu alṿṿōlimúna
 24. Qul ìń kána -ábãùkum waàbnãùkum waìcwānukum waàzwājukum wa’aṡírotukum waàmwālun aqtaroftumúhá watijāroẗuń tacṡauna kasádahá wamasākinu tarḍounahã àḥabba ìlaikum mmina Alllōhi warosúlihī wajihádiń fie sabílihī fatarobbaṣúa ḥattaē ya-tiya Alllōhu biàmrihī: WaAlllōhu lá yahdie alqouma alfāsiqína
 25. Laqod naṣorokumu Alllōhu fie mawáṭina kaṫíroẗiņ wayauma Ḥunainin ìv à’jabatkum kaṫrotukum falam tugni ‘ańkum ṡai-aņa waḍóqot ‘alaikumu alàrḍu bimá roḥubat ṫumma wallaitum mmudbirína
 26. Ṫumma àńzala Alllōhu sakínatahū ‘alaē rosúlihī wa’alae almu-minína waàńzala junúdaņa llam tarouhá wa’avaba allavína kafarúa; Wavālika jazã-u alkāfirína
 27. Ṫumma yatúbu Alllōhu miň ba’di vālika ‘alaē maņ yaṡã-u: WaAlllōhu gofúruņ rroḥím
 28. Yãàyyuhá allavína -ámanũa ìnnamá almuṡrikúna najasuń falá yaqrobúa alMasjida alḤaróma ba’da ‘ámihim hāvá; Waìn ciftum ‘ailaẗań fasaufa yugníkumu Alllōhu miń faḍlihiẽ ìń ṡã-a; Ìnna Alllōha ‘alímun ḥakím
 29. Qōtilúa allavína lá yu-minúna biAlllāhi walá bialYaumi alǍciri walá yuḥarrimúna má ḥarroma Alllōhu warosúluhū walá yadínúna dína alḥaqqi mina allavína -útúa alkitāba ḥattaē yu’ṭúa aljizyaẗa ‘aņ yadiņ wahum ṣōgirúna
 30. Waqólaẗi alYahúdu ‘Uzairun Abnu Alllōhi waqólaẗi alnNaṣōroe alMasíḥu Abnu Alllōhi, vālika qouluhum biàfwāhihim, yuḍōhi-úna qoula allavína kafarúa miń qoblu; Qōtalahumu Alllōhu, ànnaē yu-fakúna
 31. Attacovũa àḥbárohum waruhbānahum àrbábaņa mmiń dúni Alllāhi waalMasíḥa Abna Maryama wamã ùmirũa ìllá liya’budũa ìlāhaņa wāḥidaņa, llã ìlāha ìllá Huwa; Subḥānahū ‘ammá yuṡrikúna
 32. Yurídúna àņ yuṭfi-úa núro Alllōhi biàfwāhihim waya-bae Alllōhu ìllã àņ yutimma núrohū walau kariha alkāfirúna
 33. Huwa allaviẽ àrsala rosúlahū bialhudaē wadíni alḥaqqi liyuṿhirohū ‘alae alddíni kullihī walau kariha almuṡrikúna
 34. Yãàyyuhá allavína -ámanũa ìnna kaṫíroņa mmina alàḥbári waalrruhbáni laya-kulúna àmwāla alnnási bialbāṭili wayaṣuddúna ‘ań sabíli Alllāhi: Waallavína yaknizúna alvvahaba waalfiḍḍoẗa walá yuńfiqúnahá fie sabíli Alllāhi fabaṡṡirhum bi’avábin àlím
 35. Yauma yuḥmaē ‘alaihá fie nári Jahannama fatukwaē bihá jibáhuhum wajunúbuhum waṿuhūruhum, hāvá má kanaztum liàńfusikum favúqúa má kuńtum taknizúna
 36. Ìnna ‘iddaẗa alṡṡuhúri ‘ińda Alllōhi aṫná ‘aṡaro ṡahrońa fie kitābi Alllāhi yauma colaqo alssamāwāti waalàrḍo minhã àrba’aẗun ḥurum; Vālika alddínu alqoyyimu; Falá taṿlimúa fíhinna àńfusakum; Waqōtilúa almuṡrikína kãffaẗań kamá yuqōtilúnakum kãffaḧ; Waa‘lamũa ànna Alllōha ma’a almuttaqína
 37. Ìnnamá alnnasĩ-u ziyádaẗuń fie alkufri, yuḍollu bihi allavína kafarúa yuḥillúnahū ‘ámaņa wayuḥarrimúnahū ‘ámaņa lliyuwáṭi-úa ‘iddaẗa má ḥarroma Alllōhu fayuḥillúa má ḥarroma Alllōhu; Zuyyina lahum sũ-u à’mālihim: WaAlllōhu lá yahdie alqouma alkāfirína
 38. Yãàyyuhá allavína -ámanúa má lakum ìvá qíla lakumu ańfirúa fie sabíli Alllāhi aṫṫáqoltum ìlae alàrḍi; Àroḍítum bialḥayāuẗi aldDunyá mina alǍciroḧi; Famá matā’u alḥayāuẗi aldDunyá fie alǍciroẗi ìllá qolílun
 39. Ìllá tańfirúa yu’avibkum ‘avábana àlímaņa wayastabdil qoumana goirokum walá taḍurrúhu ṡai-aņa: WaAlllōhu ‘alaē kulli ṡai-iń qodírun
 40. Ìllá tańṣurúhu faqod naṣorohu Alllōhu ìv àcrojahu allavína kafarúa ṫániya aṫnaini ìv humá fie algóri ìv yaqúlu liṣōḥibihī lá taḥzan ìnna Alllōha ma’aná, faàńzala Alllōhu sakínatahū ‘alaihi waàyyadahū bijunúdiņ llam tarouhá waja’ala kalimaẗa allavína kafarúa alssuflaē: Wakalimaẗu Alllōhi hiya al’ulyá: WaAlllōhu ‘azízun ḥakímun
 41. Ańfirúa cifáfaņa waṫiqólaņa wajāhidúa biàmwālikum waàńfusikum fie sabíli Alllāhi; Vālikum coiruņ llakum ìń kuńtum ta’lamúna
 42. Lau kána ‘aroḍońa qoríbaņa wasafarońa qóṣidaņa llaattaba’úka walākiň ba’udat ‘alaihimu alṡṡuqqoḧu; Wasayaḥlifúna biAlllāhi lawi astaṭo’ná lacorojná ma’akum yuhlikúna àńfusahum waAlllōhu ya’lamu ìnnahum lakāvibúna
 43. ‘Afá Alllōhu ‘ańka lima àvińta lahum ḥattaē yatabayyana laka allavína ṣodaqúa wata’lama alkāvibína
 44. Lá yasta-vinuka allavína yu-minúna biAlllāhi waalYaumi alǍciri àņ yujāhidúa biàmwālihim waàńfusihim: WaAlllōhu ‘alímuň bialmuttaqína
 45. Ìnnamá yasta-vinuka allavína lá yu-minúna biAlllāhi waalYaumi alǍciri wartábat qulúbuhum fahum fie roibihim yataroddadúna
 46. Walau àrōdúa alcurúja laà’addúa lahū ‘uddaẗaņ walākiń kariha Alllōhu aňbi’áṫahum faṫabbaṭohum waqíla aq’udúa ma’a alqō’idína
 47. Lau corojúa fíkum mmá zádúkum ìllá cobálaņa walaàuḍo’úa cilālakum yabgúnakumu alfitnaẗa wafíkum sammā’úna lahum: WaAlllōhu ‘alímuň bialṿṿōlimína
 48. Laqodi abtagowua alfitnaẗa miń qoblu waqollabúa laka alùmúro ḥattaē jã-a alḥaqqu waṿoharo àmru Alllōhi wahum kārihúna
 49. Waminhum mmaņ yaqúlu a-vaņ llie walá taftinniẽ; Àlá fie alfitnaẗi saqoṭúa: Waìnna Jahannama lamuḥíṭoẗuň bialkāfirína
 50. Ìń tuṣibka ḥasanaẗuń tasu-hum, waìń tuṣibka muṣíbaẗuņ yaqúlúa qod àcovnã àmroná miń qoblu wayatawallaua wahum fariḥúna
 51. Qul llaņ yuṣíbanã ìllá má kataba Alllōhu laná Huwa maulāná; Wa’alae Alllōhi falyatawakkali almu-minúna
 52. Qul hal tarobbaṣúna binã ìllã ìḥdae alḥusnayaini, wanaḥnu natarobbaṣu bikum àņ yuṣíbakumu Alllōhu bi’avábiņ mmin ‘ińdihiẽ àw biàidíná, fatarobbaṣũa ìnná ma’akum mmutarobbiṣúna
 53. Qul àńfiqúa ṭou’ana àw karhaņa llaņ yutaqobbala mińkum ìnnakum kuńtum qoumańa fāsiqína
 54. Wamá mana’ahum àń tuqbala minhum nafaqōtuhum ìllã ànnahum kafarúa biAlllāhi wabirosúlihī walá ya-túna alṣṣolāuẗa ìllá wahum kusálaē walá yuńfiqúna ìllá wahum kārihúna
 55. Falá tu’jibka àmwāluhum walã àulāduhum; Ìnnamá yurídu Alllōhu liyu’avibahum bihá fie alḥayāuẗi aldDunyá watazhaqo àńfusuhum wahum kāfirúna
 56. Wayaḥlifúna biAlllāhi ìnnahum lamińkum wamá hum mmińkum walākinnahum qoumuņ yafroqúna
 57. Lau yajidúna maljaàn àw magōrōtin àw muddacolaņa llawallaua ìlaihi wahum yajmaḥúna
 58. Waminhum mmaņ yalmizuka fie alṣṣodaqōti faìn ù’ṭúa minhá roḍúa waìņ llam yu’ṭoua minhã ìvá hum yascoṭúna
 59. Walau ànnahum roḍúa mã -átāhumu Alllōhu warosúluhū waqólúa ḥasbuná Alllōhu sayu-tíná Alllōhu miń faḍlihī warosúluhũ ìnnã ìlae Alllōhi rōgibúna
 60. Ìnnamá alṣṣodaqōtu lilfuqorõ-i waalmasākíni waal’āmilína ‘alaihá waalmuàllafaẗi qulúbuhum wafie alrriqóbi waalgōrimína wafie sabíli Alllāhi waibni alssabíli, faríḍoẗaņ mmina Alllōhi: WaAlllōhu ‘alímun ḥakím
 61. Waminhumu allavína yu-vúna alnnabiyya wayaqúlúna huwa ùvun; Qul ùvunu coiriņ llakum yu-minu biAlllāhi wayu-minu lilmu-minína waroḥmaẗuņ llillavína -ámanúa mińkum: Waallavína yu-vúna rosúla Alllōhi lahum ‘avábun àlím
 62. Yaḥlifúna biAlllāhi lakum liyurḍúkum waAlllōhu warosúluhũ àḥaqqu àņ yurḍúhu ìń kánúa mu-minína
 63. Àlam ya’lamũa ànnahū maņ yuḥádidi Alllāha warosúlahū faànna lahū náro Jahannama cōlidańa fíhá; Vālika alcizyu al’aṿímu
 64. Yaḥvaru almunāfiqúna àń tunazzala ‘alaihim súroẗuń tunabbiùhum bimá fie qulúbihim; Quli astahzi-ũa ìnna Alllōha mucrijuņ mmá taḥvarúna
 65. Walaìń saàltahum layaqúlunna ìnnamá kunná nacúḍu wanal’abu; Qul àbiAlllahi wa-áyātihī warosúlihī kuńtum tastahzi-úna
 66. Lá ta’tavirúa qod kafartum ba’da ǐmānikum; Ìņ nna’fu ‘ań ṭõìfaẗiņ mmińkum nu’avib ṭõìfaẗaň biànnahum kánúa mujrimína
 67. Almunāfiqúna waalmunāfiqōtu ba’ḍuhum mmiň ba’ḍ; Ya-murúna bialmuńkari wayanhauna ‘ani alma’rúfi wayaqbiḍúna àidiyahum; Nasúa Alllōha fanasiyahum; Ìnna almunāfiqína humu alfāsiqúna
 68. Wa’ada Alllōhu almunāfiqína waalmunāfiqōti waalkuffáro náro Jahannama cōlidína fíhá; Hiya ḥasbuhum; Wala’anahumu Alllōhu, walahum ‘avábuņ mmuqím
 69. Kaallavína miń qoblikum kánũa àṡadda mińkum quwwaẗaņ waàkṫaro àmwālaņa waàulādańa faastamta’úa bicolāqihim faastamta’tum bicolāqikum kamá astamta’a allavína miń qoblikum bicolāqihim wacuḍtum kaallavie cóḍũa; Ùulãìka ḥabiṭot à’māluhum fie aldDunyá waalǍciroẗi, waùulãìka humu alcōsirúna
 70. Àlam ya-tihim nabaù allavína miń qoblihim qoumi Núḥiņ wa’Ádiņ waṪamúda waqoumi Ìbrōhíma waàṣḥābi Madyana waalmu-tafikāti; Àtathum rusuluhum bialbayyināti, famá kána Alllōhu liyaṿlimahum walākiń kánũa àńfusahum yaṿlimúna
 71. Waalmu-minúna waalmu-minātu ba’ḍuhum àuliyã-u ba’ḍ; Ya-murúna bialma’rúfi wayanhauna ‘ani almuńkari wayuqímúna alṣṣolāuẗa wayu-túna alzzakāuẗa wayuṭí’úna Alllōha warosúlahũ; Ùulãìka sayarḥamuhumu Alllōhu: Ìnna Alllōha ‘azízun ḥakím
 72. Wa’ada Alllōhu almu-minína waalmu-mināti jannātiń tajrie miń taḥtihá alànhāru cōlidína fíhá wamasākina ṭoyyibaẗań fie jannāti ‘adn; Wariḍwānuņ mmina Alllōhi àkbaru; Vālika huwa alfauzu al’aṿímu
 73. Yãàyyuhá alnnabiyyu jāhidi alkuffáro waalmunāfiqína wagluṿ ‘alaihim; Wama-wāhum Jahannamu, wabi-sa almaṣíru
 74. Yaḥlifúna biAlllāhi má qólúa walaqod qólúa kalimaẗa alkufri wakafarúa ba’da Ìslāmihim wahammúa bimá lam yanálúa; Wamá naqomũa ìllã àn àgnāhumu Alllōhu warosúluhū miń faḍlihī; Faìņ yatúbúa yaku coiroņa llahum, waìņ yatawallaua yu’avibhumu Alllōhu ‘avábana àlímańa fie aldDunyá waalǍciroḧi; Wamá lahum fie alàrḍi miņ waliyyiņ walá naṣír
 75. Waminhum mman ‘āhada Alllōha laìn -átāná miń faḍlihī lanaṣṣoddaqonna walanakúnanna mina alṣṣōliḥína
 76. Falammã -átāhum mmiń faḍlihī bacilúa bihī watawallaua wahum mmu’riḍúna
 77. Faà’qobahum nifáqońa fie qulúbihim ìlaē yaumi yalqounahu bimã àclafúa Alllōha má wa’adúhu wabimá kánúa yakvibúna
 78. Àlam ya’lamũa ànna Alllōha ya’lamu sirrohum wanajwāhum waànna Alllōha ‘Allāmu alGuyúbi
 79. Allavína yalmizúna almuṭṭowwi’ína mina almu-minína fie alṣṣodaqōti waallavína lá yajidúna ìllá juhdahum fayascorúna minhum saciro Alllōhu minhum walahum ‘avábun àlímun
 80. Astagfir lahum àw lá tastagfir lahum ìń tastagfir lahum sab’ína marroẗań falaņ yagfiro Alllōhu lahum; Vālika biànnahum kafarúa biAlllāhi warosúlihī: WaAlllōhu lá yahdie alqouma alfāsiqína
 81. Fariḥa almucollafúna bimaq’adihim cilāfa rosúli Alllāhi wakarihũ àņ yujāhidúa biàmwālihim waàńfusihim fie sabíli Alllāhi waqólúa lá tańfirúa fie alḥarri: Qul náru Jahannama àṡaddu ḥarroņa; Llau kánúa yafqohúna
 82. Falyaḍḥakúa qolílaņa walyabkúa kaṫírońa jazã-aň bimá kánúa yaksibúna
 83. Faìņ rroja’aka Alllōhu ìlaē ṭõìfaẗiņ mminhum faasta-vanúka lilcurúji faqul llań tacrujúa ma’iya àbadaņa walań tuqōtilúa ma’iya ‘aduwwana, ìnnakum roḍítum bialqu’údi àwwala marroẗiń faaq’udúa ma’a alcōlifína
 84. Walá tuṣolli ‘alaẽ àḥadiņ mminhum mmáta àbadaņa walá taqum ‘alaē qobrihiẽ, ìnnahum kafarúa biAlllāhi warosúlihī wamátúa wahum fāsiqúna
 85. Walá tu’jibka àmwāluhum waàulāduhum; Ìnnamá yurídu Alllōhu àņ yu’avibahum bihá fie aldDunyá watazhaqo àńfusuhum wahum kāfirúna
 86. Waìvã ùńzilat súroẗun àn -áminúa biAlllāhi wajāhidúa ma’a rosúlihi asta-vanaka ùua alṭṭouli minhum waqólúa varná nakuņ mma’a alqō’idína
 87. Roḍúa biàņ yakúnúa ma’a alcowálifi waṭubi’a ‘alaē qulúbihim fahum lá yafqohúna
 88. Lākini alrrosúlu waallavína -ámanúa ma’ahū jāhadúa biàmwālihim waàńfusihim; Waùulãìka lahumu alcoirōtu, waùulãìka humu almufliḥúna
 89. À’adda Alllōhu lahum jannātiń tajrie miń taḥtihá alànhāru cōlidína fíhá; Vālika alfauzu al’aṿímu
 90. Wajã-a almu’avirúna mina alÀ’róbi liyu-vana lahum waqo’ada allavína kavvabúa Alllōha warosúlahū; Sayuṣíbu allavína kafarúa minhum ‘avábun àlímuņ
 91. Llaisa ‘alae alḍḍu’afã-i walá ‘alae almarḍoē walá ‘alae allavína lá yajidúna má yuńfiqúna ḥarojun ìvá naṣoḥúa liLlāhi warosúlihī; Má ‘alae almuḥsinína miń sabíl; WaAlllōhu gofúruņ rroḥím
 92. Walá ‘alae allavína ìvá mã àtauka litaḥmilahum qulta lã àjidu mã àḥmilukum ‘alaihi tawallaua waà’yunuhum tafíḍu mina alddam’i ḥazanana àllá yajidúa má yuńfiqúna
 93. Ìnnamá alssabílu ‘alae allavína yasta-vinúnaka wahum àgniyã-u roḍúa biàņ yakúnúa ma’a alcowálifi waṭoba’a Alllōhu ‘alaē qulúbihim fahum lá ya’lamúna

Juz- 11

 1. Ya’tavirúna ìlaikum ìvá roja’tum ìlaihim; Qul llá ta’tavirúa laņ nnu-mina lakum qod nabbaànå Alllōhu min àcbárikum; Wasayaroe Alllōhu ‘amalakum warosúluhū ṫumma turoddúna ìlaē ‘Ālimi alGoibi waalṡṠahādaẗi fayunabbiùkum bimá kuńtum ta’malúna
 2. Sayaḥlifúna biAlllāhi lakum ìvá ańqolabtum ìlaihim litu’riḍúa ‘anhum, faà’riḍúa ‘anhum, ìnnahum rijsuņ, wama-wāhum Jahannamu jazã-aň bimá kánúa yaksibúna
 3. Yaḥlifúna lakum litarḍoua ‘anhum, faìń tarḍoua ‘anhum faìnna Alllōha lá yarḍoē ‘ani alqoumi alfāsiqína
 4. AlÀ’róbu àṡaddu kufroņa wanifáqoņa waàjdaru àllá ya’lamúa ḥudúda mã àńzala Alllōhu ‘alaē rosúlihī: WaAlllōhu ‘alímun ḥakím
 5. Wamina alÀ’róbi maņ yattacivu má yuńfiqu magromaņa wayatarobbaṣu bikumu alddawãìro; ‘Alaihim dãìroẗu alssau-i: WaAlllōhu samí’un ‘alím
 6. Wamina alÀ’róbi maņ yu-minu biAlllāhi waalYaumi alǍciri wayattacivu má yuńfiqu qurubātin ‘ińda Alllōhi waṣolawāti alrrosúli; Àlã ìnnahá qurbaẗuņ llahum; Sayudciluhumu Alllōhu fie roḥmatihiẽ; Ìnna Alllōha gofúruņ rroḥím
 7. Waalssābiqúna alàwwalúna mina almuhājirína waalàńṣóri waallavína attaba’úhum biìḥsāniņ rroḍiya Alllōhu ‘anhum waroḍúa ‘anhu waà’adda lahum jannātiń tajrie taḥtahá alànhāru cōlidína fíhã àbadańa; Vālika alfauzu al’aṿímu
 8. Wamimman ḥaulakum mmina alÀ’róbi munāfiqúna, wamin àhli almadínaẗi marodúa ‘alae alnnifáqi lá ta’lamuhum, Naḥnu na’lamuhum; Sanu’avibuhum mmarrotaini ṫumma yuroddúna ìlaē ‘avábin ‘aṿím
 9. Wa-ácorúna a‘tarofúa bivunúbihim colaṭúa ‘amalańa ṣōliḥaņa wa-ácoro sayyi-ana ‘asae Alllōhu àņ yatúba ‘alaihim; Ìnna Alllōha gofúruņ rroḥímun
 10. Cuv min àmwālihim ṣodaqoẗań tuṭohhiruhum watuzakkíhim bihá waṣolli ‘alaihim, ìnna ṣolāutaka sakanuņ llahum: WaAlllōhu samí’un ‘alímun
 11. Àlam ya’lamũa ànna Alllōha Huwa yaqbalu alttaubaẗa ‘an ‘ibádihī waya-cuvu alṣṣodaqōti waànna Alllōha Huwa altTawwábu alrRoḥímu
 12. Waquli a‘malúa fasayaroe Alllōhu ‘amalakum warosúluhū waalmu-minúna, wasaturoddúna ìlaē ‘Ālimi alGoibi waalṡṠahādaẗi fayunabbiùkum bimá kuńtum ta’malúna
 13. Wa-ácorúna murjauna liàmri Alllāhi ìmmá yu’avvibuhum waìmmá yatúbu ‘alaihim: WaAlllōhu ‘alímun ḥakím
 14. Waallavína attacovúa masjidańa ḍiróroņa wakufroņa watafríqoňa baina almu-minína waìrṣódaņa lliman ḥároba Alllōha warosúlahū miń qoblu; Walayaḥlifunna ìn àrodnã ìllá alḥusnaē, waAlllōhu yaṡhadu ìnnahum lakāvibúna
 15. Lá taqum fíhi àbadaņa; Llamasjidun ùssisa ‘alae alttaqwaē min àwwali yaumin àḥaqqu àń taqúma fíhi; Fíhi rijáluņ yuḥibbúna àņ yataṭohharúa; WaAlllōhu yuḥibbu almuṭṭohhirína
 16. Àfaman àssasa bunyānahū ‘alaē taqwaē mina Alllōhi wariḍwānin coirun àm mman àssasa bunyānahū ‘alaē ṡafá jurufin háriń faanháro bihī fie nári Jahannama: WaAlllōhu lá yahdie alqouma alṿṿōlimína
 17. Lá yazálu bunyānuhumu allavie banaua ríbaẗań fie qulúbihim ìllã àń taqoṭṭo’a qulúbuhum: WaAlllōhu ‘alímun ḥakímun
 18. Ìnna Alllōha aṡtaroē mina almu-minína àńfusahum waàmwālahum biànna lahumu alJannaḧa; Yuqōtilúna fie sabíli Alllāhi fayaqtulúna wayuqtalúna, wa’dana ‘alaihi ḥaqqońa fie altTaurōẗi waalÌńjíli waalQur-áni; Waman àufaē bi’ahdihī mina Alllōhi; Faastabṡirúa bibai’ikumu allavie báya’tum bihī; Wavālika huwa alfauzu al’aṿímu
 19. Alttãìbúna al’ābidúna alḥāmidúna alssãìḥúna alrrōki’úna alssājidúna alǎmirúna bialma’rúfi waalnnáhúna ‘ani almuńkari waalḥāfiṿúna liḥudúdi Alllāhi: Wabaṡṡiri almu-minína
 20. Má kána lilnnabiyyi waallavína -ámanũa àņ yastagfirúa lilmuṡrikína walau kánũa ùulie qurbaē miň ba’di má tabayyana lahum ànnahum àṣḥābu alJaḥími
 21. Wamá kána astigfáru Ìbrōhíma liàbíhi ìllá ‘aņ mmau’idaẗiņ wa’adahã ìyyáhu falammá tabayyana lahũ ànnahū; ‘Aduwwuņ lliLlāhi tabarroà minhu; Ìnna Ìbrōhíma laàwwāhun ḥalím
 22. Wamá kána Alllōhu liyuḍilla qoumaňa ba’da ìv hadāhum ḥattaē yubayyina lahum mmá yattaqúna; Ìnna Alllōha bikulli ṡai-in ‘alímun
 23. Ìnna Alllōha lahū mulku alssamāwāti waalàrḍi, yuḥyie wayumítu; Wamá lakum mmiń dúni Alllāhi miņ waliyyiņ walá naṣíriņ
 24. Llaqod ttába Alllōhu ‘alae alnnabiyyi waalmuhājirína waalàńṣóri allavína attaba’úhu fie sá’aẗi al’usroẗi miň ba’di má káda yazígu qulúbu faríqiņ mminhum ṫumma tába ‘alaihim; Ìnnahū bihim ro-úfuņ rroḥím
 25. Wa’alae alṫṫalāṫaẗi allavína cullifúa ḥattaẽ ìvá ḍóqot ‘alaihimu alàrḍu bimá roḥubat waḍóqot ‘alaihim àńfusuhum waṿonnũa àņ llá maljaà mina Alllōhi ìllã ìlaihi ṫumma tába ‘alaihim liyatúbũa; Ìnna Alllōha Huwa altTawwábu alrRoḥímu
 26. Yãàyyuhá allavína -ámanúa attaqúa Alllōha wakúnúa ma’a alṣṣōdiqína
 27. Má kána liàhli almadínaẗi waman ḥaulahum mmina alÀ’róbi àņ yatacollafúa ‘aņ rrosúli Alllāhi walá yargobúa biàńfusihim ‘aņ nnafsihī; Vālika biànnahum lá yuṣíbuhum ṿomaùņ walá naṣobuņ walá macmaṣoẗuń fie sabíli Alllāhi walá yaṭo-úna mauṭi-aņa yagíṿu alkuffáro walá yanálúna min ‘aduwwiņ nnailana ìllá kutiba lahum bihī ‘amaluń ṣóliḥun; Ìnna Alllōha lá yuḍí’u àjro almuḥsinína
 28. Walá yuńfiqúna nafaqoẗań ṣogíroẗaņ walá kabíroẗaņ walá yaqṭo’úna wadíana ìllá kutiba lahum liyajziyahumu Alllōhu àḥsana má kánúa ya’malúna
 29. Wamá kána almu-minúna liyańfirúa kãffaḧ; Falaulá nafaro miń kulli firqoẗiņ mminhum ṭõìfaẗuņ lliyatafaqqohúa fie alddíni waliyuńvirúa qoumahum ìvá roja’ũa ìlaihim la’allahum yaḥvarúna
 30. Yãàyyuhá allavína -ámanúa qōtilúa allavína yalúnakum mmina alkuffári walyajidúa fíkum gilṿoḧ; Wa’lamũa ànna Alllōha ma’a almuttaqína
 31. Waìvá mã ùńzilat súroẗuń faminhum mmaņ yaqúlu àyyukum zádathu hāvihī ǐmānańa; Faàmmá allavína -ámanúa fazádathum ǐmānaņa wahum yastabṡirúna
 32. Waàmmá allavína fie qulúbihim mmaroḍuń fazádathum rijsana ìlaē rijsihim wamátúa wahum kāfirúna
 33. Àwalá yarouna ànnahum yuftanúna fie kulli ‘ámiņ mmarroẗan àw marrotaini ṫumma lá yatúbúna walá hum yavakkarúna
 34. Waìvá mã ùńzilat súroẗuņ nnaṿoro ba’ḍuhum ìlaē ba’ḍin hal yarókum mmin àḥadiń ṫumma ańṣorofúa; Ṣorofa Alllōhu qulúbahum biànnahum qoumuņ llá yafqohúna
 35. Laqod jã-akum rosúluņ mmin àńfusikum ‘azízun ‘alaihi má ‘anittum ḥaríṣun ‘alaikum bialmu-minína ro-úfuņ rroḥím
 36. Faìń tawallaua faqul ḥasbiya Alllōhu lã ìlāha ìllá Huwa, ‘alaihi tawakkaltu, waHuwa Robbu al’Arṡi al’Aṿími