55. Súroḧ arRoḥmān

(78)

Please find a guide to the Euro-Accented transliteration system used below here.

Bismi Alllāhi alRroḥmāni alRroḥími

 1. AlrRoḥmānu
 2. ‘Allama alQur-ána
 3. Colaqo alìńsāna
 4. ‘Allamahu albayána
 5. Alṡṡamsu waalqomaru biḥusbán
 6. Waalnnajmu waalṡṡajaru yasjudáni
 7. Waalssamã-a rofa’ahá wawaḍo’a almízána
 8. Àllá taṭgoua fie almízáni
 9. Waàqímúa alwazna bialqisṭi walá tucsirúa almízána
 10. Walàrḍo waḍo’ahá lilànámi
 11. Fíhá fākihaẗuņ waalnnaclu vátu alàkmámi
 12. Waalḥabbu vú al’aṣfi waalrroiḥánu
 13. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 14. Colaqo alìńsāna miń ṣolṣōliń kaalfaccóri
 15. Wacolaqo aljãnna miņ mmárijiņ mmiņ nnár
 16. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 17. Robbu almaṡriqoini waRobbu almagribaini
 18. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 19. Maroja albaḥroini yaltaqiyáni
 20. Bainahumá barzacuņ llá yabgiyáni
 21. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 22. Yacruju minhumá allu-lu-u waalmarjánu
 23. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 24. Walahu aljawári almuńṡaǎtu fie albaḥri kaalà’lāmi
 25. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 26. Kullu man ‘alaihá fán
 27. Wayabqoē Wajhu Robbika Vú alJalāli waalìKrómi
 28. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 29. Yasàluhū mań fie alssamāwāti waalàrḍi kulla yaumin Huwa fie ṡa-n
 30. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 31. Sanafrugu lakum àyyuhá alṫṫaqoláni
 32. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 33. Yāma’ṡaro aljinni waalìńsi ìni astaṭo’tum àń tańfuvúa min àqṭóri alssamāwāti waalàrḍi faańfuvúa; Lá tańfuvúna ìllá bisulṭōn
 34. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 35. Yursalu ‘alaikumá ṡuwáṿuņ mmiņ nnáriņ wanuḥásuń falá tańtaṣiróni
 36. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 37. Faìvá ańṡaqqoẗi alssamã-u fakánat wardaẗań kaalddiháni
 38. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 39. Fayaumaìviņ llá yusàlu ‘ań vaňbihiẽ ìńsuņ walá jãnn
 40. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 41. Yu’rofu almujrimúna bisímāhum fayu-covu bialnnawāṣie waalàqdámi
 42. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 43. Havihī Jahannamu allatie yukavvibu bihá almujrimúna
 44. Yaṭúfúna bainahá wabaina ḥamímin -án
 45. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 46. Waliman cófa maqóma Robbihī jannatáni
 47. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 48. Vawátã àfnán
 49. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 50. Fíhimá ‘aináni tajriyáni
 51. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 52. Fíhimá miń kulli fākihaẗiń zaujáni
 53. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 54. Muttaki-ína ‘alaē furuṡiň baṭõìnuhá min ìstabroq; Wajanae aljannataini dán
 55. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 56. Fíhinna qōṣirōtu alṭṭorfi lam yaṭmiṫhunna ìńsuń qoblahum walá jãnn
 57. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 58. Kaànnahunna alyáqútu waalmarjánu
 59. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 60. Hal jazã-u alìḥsāni ìllá alìḥsānu
 61. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 62. Wamiń dúnihimá jannatáni
 63. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 64. Mudhãmmatáni
 65. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 66. Fíhimá ‘aináni naḍḍócotáni
 67. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 68. Fíhimá fākihaẗuņ wanacluņ warummán
 69. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 70. Fíhinna coirōtun ḥisán
 71. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 72. Ḥúruņ mmaqṣúrōẗuń fie alciyámi
 73. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 74. Lam yaṭmiṫhunna ìńsuń qoblahum walá jãnn
 75. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 76. Muttaki-ína ‘alaē rofrofin cuḍriņ wa’abqoriyyin ḥisán
 77. Fabiàyyi -álã-i Robbikumá tukavvibáni
 78. Tabāroka asmu Robbika Vie alJalāli waalìKrómi