76. Súroḧ alÌnsán

(31)

Please find a guide to the Euro-Accented transliteration system used below here.

Bismi Alllāhi alRroḥmāni alRroḥími

 1. Hal àtaē ‘alae alìńsāni ḥínuņ mmina alddahri lam yakuń ṡai-aņa mmavkúrona
 2. Ìnná colaqná alìńsāna miņ nnuṭfaẗin àmṡájiņ nnabtalíhi faja’alnāhu samí’aňa baṣírona
 3. Ìnná hadaināhu alssabíla ìmmá ṡákiroņa waìmmá kafúrona
 4. Ìnnã à’tadná lilkāfirína salāsila waàglālaņa wasa’írona
 5. Ìnna alàbróro yaṡrobúna miń ka-siń kána mizájuhá káfúrona
 6. ‘Ainaņa yaṡrobu bihá ‘ibádu Alllōhi yufajjirúnahá tafjíroņa
 7. Yúfúna bialnnavri wayacófúna yaumańa kána ṡarruhū mustaṭíroņa
 8. Wayuṭ’imúna alṭṭo’áma ‘alaē ḥubbihī miskínaņa wayatímaņa waàsírona
 9. Ìnnamá nuṭ’imukum liWajhi Alllāhi lá nurídu mińkum jazã-aņ walá ṡukúrona
 10. Ìnná nacófu miņ rRobbiná yaumana ‘abúsańa qomṭorírońa
 11. Fawaqōhumu Alllōhu ṡarro vālika alyaumi walaqqōhum naḍroẗaņ wasurúroņa
 12. Wajazāhum bimá ṣobarúa jannaẗaņ waḥarírroņa
 13. Mmuttaki-ína fíhá ‘alae alàrõìki; Lá yarouna fíhá ṡamsaņa walá zamharíroņa
 14. Wadániyaẗan ‘alaihim ṿilāluhá wavullilat quṭúfuhá tavlílana
 15. Wayuṭófu ‘alaihim biǎniyaẗiņ mmiń fiḍḍoẗiņ waàkwábiń kánat qowáríroå
 16. Qowáríro miń fiḍḍoẗiń qoddarúhá taqdíroņa
 17. Wayusqouna fíhá ka-sańa kána mizájuhá zańjabílana
 18. ‘Ainana fíhá tusammaē salsabílaņa
 19. Wayaṭúfu ‘alaihim wildānuņ mmucolladúna ìvá ro-aitahum ḥasibtahum lu-lu-aņa mmańṫúroņa
 20. Waìvá ro-aita ṫamma ro-aita na’ímaņa wamulkańa kabírona
 21. ‘Āliyaẗum ṫiyábu suńdusin cuḍruņ waìstabroquņ, waḥullũa àsáwiro miń fiḍḍoẗiņ wasaqōhum Robbuhum ṡaróbańa ṭohúrona
 22. Ìnna hāvá kána lakum jazã-aņ wakána sa’yukum mmaṡkúrona
 23. Ìnná Naḥnu nazzalná ‘alaika alQur-ána tańzílańa
 24. Faaṣbir liḥukmi Robbika walá tuṭi’ minhum -áṫimana àw kafúroņa
 25. Waavkur asma Robbika bukroẗaņ waàṣílaņa
 26. Wamina allaili faasjud lahū wasabbiḥhu lailańa ṭowílana
 27. Ìnna hãùlã-i yuḥibbúna al’ájilaẗa wayavarúna warõ-ahum yaumańa ṫaqílaņa
 28. NNaḥnu colaqnāhum waṡadadnã àsrohum, waìvá ṡi-ná baddalnã àmṫálahum tabdílana
 29. Ìnna hāvihī tavkiroẗuń, famań ṡã-a attacova ìlaē Robbihī sabílaņa
 30. Wamá taṡã-úna ìllã àņ yaṡã-a Alllōhu; Ìnna Alllōha kána ‘alímana ḥakímaņa
 31. Yudcilu maņ yaṡã-u fie roḥmatihī; Waalṿṿōlimína à’adda lahum ‘avábana àlímaňa